Verkeersleefbaarheidsplan Zulte

17-3-2017, Beleid, monitoring & organisatie; Veilige fietsnetwerken,  

Het gemeentebestuur van Zulte heeft een actieplan opgemaakt met diverse maatregelen om de verkeersleefbaarheid te vergroten. Het verkeersleefbaarheidsplan biedt een belangrijke basis om de komende jaren ingrepen te doen die de verkeersveiligheid verhogen en de verkeerscirculatie verbeteren. Concreet gaat het om het veilig herinrichten van kruispunten, het plaatsen van snelheidsremmers, het invoeren van enkele ‘fietsstraten’ met eenrichtingsverkeer en het creëren van vrachtwagensluizen. Het plan werd opgesteld na consultatie van de inwoners.

Jaar van uitvoering

2012-2016

Contactgegevens

Patrimonium en wonen gemeente Zulte
openbarewerken@zulte.be

Projectbeschrijving

Bij het begin van de legislatuur nam het gemeentebestuur de princiepsbeslissing om een globaal verkeersleefbaarheidsplan op te maken, voor het gehele grondgebied van de gemeente. Het studiebureau Vectris werd aangesteld om de gemeente te begeleiden. De Zultse bevolking werd nauw betrokken bij de opmaak van dit plan. Zo was er in het najaar van 2014 een inspraakvergadering per deelgemeente. De inbreng van de inwoners liet toe om knelpunten te inventariseren. Op basis hiervan werd een conceptnota opgesteld met voorgestelde oplossingen. Tijdens infovergaderingen in april 2015 werden deze plannen voorgesteld. Op basis van de reacties en verbetervoorstellen van de inwoners werden de plannen verder verfijnd en aangepast.

Nu is er een concreet actieplan opgesteld met diverse maatregelen. De maatregelen moeten oplossingen bieden aan problemen inzake snel verkeer, sluipverkeer, gevaarlijke situaties in smalle straten, zwaar verkeer van en naar de industriezone en onveilige kruispunten. In de deelgemeente Machelen komen er onder andere verhoogde inrichtingen op de kruispunten Molenkouterstraat-Donkerstraat-Molenmeersstraat en Kruishoutemstraat-Pannestraat-Brandstraat, wegversmallingen in de Bokstraat en de aanleg van een veilig tweesporenpad in het gedeelte van de Zandweg dat nu een ‘stofweg’ is. In deelgemeente Olsene wordt de schoolomgeving verkeersveiliger via eenrichtingsverkeer in delen van de Heirweg en de Kreupelstraat (die tezelfdertijd omgevormd worden tot ‘fietsstraten’ waar de fietsers voorrang hebben op auto’s) en een plateauplein op het kruispunt Heirweg-Oliebergstraat-Dreve. Er worden ook snelheidsremmende maatregelen genomen in de Nieuwlandstraat en op het kruispunt Molenstraat-Sint-Pieterstraat. Voor deelgemeente Zulte moeten vrachtwagensluizen het zwaar vervoer doorheen de woonwijk ‘De Piste’ weren. Hier zijn ook snelheidsremmers gepland, net als in de Oude Weg en in de Waalstraat, waar het gedeelte tussen de N43 en de spoorweg heringericht zal worden.

In de lopende legislatuur is een budget van ruim € 300.000 vrijgehouden voor een eerste reeks maatregelen. De gemeente kijkt verder dan de huidige bestuursperiode. Daarom zijn er ook reeds maatregelen gepland na 2018. De budgetten moeten in de volgende legislatuur worden vastgesteld. Tevens voorziet het plan maatregelen die meegenomen worden in reeds lopende ontwerpopdrachten zoals de herinrichting van de Houtstraat en van de Grote Steenweg/Centrumstraat.

Terug naar overzicht Terug Naar Boven