Eén op de vier zwaargewonden in het verkeer is fietser http://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Eén-op-de-vier-zwaargewonden-in-het-verkeer-is-fietser-.aspx<p>Fietsers zijn maar goed zijn voor 6% van alle afgelegde kilometers, maar maken wel 26% uit van alle zwaargewonde verkeersslachtoffers. Dat blijkt uit een onderzoek van verkeersinstituut Vias. </p><p>'Tijd' zou in dit onderzoek een betere parameter geweest zijn, want fietsers leggen op dezelfde tijd minder afstand af. Bovendien is het fietsnetwerk minder afgeschermd dan autosnelwegen. Vaak zijn er ook op fietspaden kruisingen te vinden die veiliger en meer in de voorrang kunnen. </p><p><strong><em>Fietsers, motorfietsen en motorrijders</em></strong></p><p>Ruim 1 op de 3 personen die zwaargewond raakt in het verkeer, reed met de fiets, brommer of motor. Verkeersinstituut Vias Institute vraagt meer aandacht voor die zwaargewonde slachtoffers: "Vaak spreken we na een ongeval alleen over dodelijke slachtoffers, maar er zijn ook veel zwaargewonde slachtoffers die de gevolgen levenslang meedragen."</p><p>Meer dan 55.000 personen raakten de afgelopen tien jaar zwaargewond in een verkeersongeval, ruim een derde daarvan was fietser of brommer- of motorrijder. </p><p><em><strong>Hoofdletsels </strong></em></p><p>De verwondingen die fietsers het vaakst oplopen, zijn hoofdletsels (35 procent), verwondingen aan de bovenste (28 procent) en de onderste ledematen (19 procent). </p><p><strong><em>Afgescheiden fietspaden en betere bescherming</em></strong></p><p>Hoe kunnen we fietsers beter beschermen? Denk aan een betere infrastructuur, zoals afgescheiden fietspaden. Fietsberaad pleit ook voor <a href="/Kennisbank/Bijlagen/20170922_BROCHURE_FietsInVoorrang_DEF.pdf">fietssnelwegen in de voorrang</a>, waar mogelijk. Want duidelijker = veiliger. </p><p>Neurochirurg Bart Depreitere pleit in de Standaard voor een helmverplichting voor jongeren: ""Door die helm voor minderjarigen verplicht te maken, zou je die groepsdruk kunnen tegen gaan." De neurochirurg haalt aan dat een val met de fiets bij jongeren en kinderen de grootste oorzaak is van hoofdletsels en wijst in <a href="http://files.horizon2050-be4.webnode.nl/200000425-593cb5a529/Horizon2050_Het-kwetsbare-hoofd-van-de-eenzame-fietser_Depreitere.pdf">zijn presentatie</a> voor Horizon 2050 vooral op het belang van een goede fietshelm, die niet alleen de bovenkant van de schedel, maar vooral ook de slapen beschermt, de meest zwakke plek van onze schedel. </p><p>Fietsberaad Vlaanderen is <a href="/Kennisbank/Bijlagen/2015%2011%2016%20helmdracht_verplichten_bij_fietsers.pdf">geen voorstander van een helmverplichting</a>, maar beveelt het wel aan voor jongeren en ouderen. </p>2017-11-19T23:00:00Z
Antwerpen werkt aan betere fietsveiligheid http://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Antwerpen-werkt-aan-betere-fietsveiligheid-.aspx<p>De stad stelde haar actieplan 'Vrij en Slim, veilig naar en door Antwerpen' voor, met daarin 10 maatregelen om de verkeersveiligheid in de stad snel te verbeteren. Daaronder ook enkele punten gericht op veiliger fietsverkeer. Recent kwamen in Antwerpen een aantal fietsers om het leven.  </p><p><strong><em>Van vierkant groen tot veiligere fietspaden</em></strong></p><p>De stad zal vierkant groen uittesten, een principe waarbij afwisselend auto's, afwisselend fietsers en andere zwakke weggebruikers, groen hebben. Daardoor kunnen fietsers ook diagonaal een kruispunt oversteken en vermindert de kans op dodehoekongevallen.</p><p>In het najaar wordt gestart met de stelselmatige inschakeling van de 'verkeerslichtencomputer' om zoveel mogelijk conflictvrije verkeersinstallaties te realiseren. Tegen 2019 zullen alle verkeerslichten in de stad centraal aangestuurd worden en zal een beter verkeersmanagement mogelijk worden. </p><p>De stad zal ook extra maatregelen nemen om kruispunten veilig in te richten: waar mogelijk zal een teruggetrokken stopstreep voor voertuigen voorzien worden, gecombineerd met een fietsopstelstrook (een vak vóór de auto's) voor fietsers. Ook de principes 'rechtsaf door rood' en inbuigende fietspaden worden versneld gerealiseerd. Primeur is een proefproject met een lichtsein-installatie om rechts afslaand verkeer te verwittigen bij aankomende fietsers.</p><p>Waar fietspaden een weg kruisen zal de stad met fietspijlen op de weg aanduiden vanuit welke richting men fietsers kan verwachten. Op de fietsostrades en fietspaden naar de stad komen er bij het binnenrijden van de bebouwde kom borden waarbij wordt gevraagd aan elektrische fietsers of speed pedelecs om hun snelheid aan te passen.</p><p>Verder wordt er ook nog ingezet op sensibilisering, zwarte punten, zones 30 en vrachtwagenroutes. </p>2017-11-19T23:00:00Z
Vlaams Parlement unaniem achter stimuleren elektrisch fietsen http://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Vlaams-Parlement-unaniem-achter-stimuleren-elektrisch-fietsen-.aspx<p>Het Vlaams Parlement heeft woensdag unaniem een resolutie over het stimuleren van elektrisch fiets goedgekeurd. Volgens de resolutie moet de Vlaamse regering er alles aan doen om elektrisch fietsen te stimuleren, onder meer op het vlak van infrastructuur. </p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Initiatief na proefproject</h3><p>Het initiatief voor de resolutie kwam van Vlaams Parlementslid Björn Rzoska, die vorig jaar zelf drie maanden lang aan een proefproject met elektrische fietsen deelnam:  'Met een elektrische fiets kan je makkelijk afstanden doen tot 20 kilometer. Met een snelle elektrische fiets overbrug je moeiteloos afstanden van 50 kilometer en meer. Elektrische fietsers moeten gebruik kunnen maken van aangepaste en veilige infrastructuur, zodat we het volle potentieel van elektrisch fietsen kunnen benutten. De snelle elektrische fiets kan wel degelijk de auto gaan vervangen voor woon-werkverkeer. Het is dan ook dringend tijd dat (snel) elektrisch fietsen niet alleen gestimuleerd, maar ook gehonoreerd wordt. Deze resolutie is een belangrijke eerste stap.'</p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Voorstel van resolutie</h3><p>Het voorstel van resolutie waarin het Vlaams Parlement de Vlaamse Regering vraagt om elektrisch fietsen te stimuleren, kan je <a href="http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1330229">hier</a> volledig nalezen. Wij maakten een overzicht: </p><p>1. Extra investeren <strong>fietsinfrastructuur</strong>, zeker met het oog op het woon-werkverkeer, en ervoor zorgen dat het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk zo snel mogelijk gerealiseerd wordt. </p><p>2. Het<strong> Pendelfonds</strong> blijven inzetten als stimulans voor een modal shift naar meer fietsverplaatsingen in het woon-werkverkeer, onder meer door het gericht steunen van fietsprojecten van bedrijven;</p><p>3. Werk maken van specifieke maatregelen om (snel) elektrisch fietsen aan te moedigen, in het bijzonder (snel) elektrisch fietsen tussen de woning en het werk, waarbij:</p><p>- zowel in het Vlaams Mobiliteitsplan als in het Vlaams Fietsbeleidsplan specifieke aandacht gaat naar de<strong> mogelijkheden en de behoeften van (snel) elektrisch fietsen</strong>;</p><p>- voldoende middelen worden uitgetrokken voor <strong>e-fietsinfrastructuur</strong> of de herinrichting van (fiets)snelwegen met het oog op (snel) elektrisch fietsen;</p><p>- ontwerprichtlijnen voor<strong> snel elektrisch fietsen in het Vademecum Fietsvoorzieningen</strong> worden uitgewerkt;</p><p>4. Via het <strong>Fietsfonds</strong> middelen uittrekken om lokale besturen te ondersteunen bij de aanpassing van lokale fietsinfrastructuur aan (snelle) elektrische fietsen.  </p><p>5. Ondersteunen van combimobiliteit door het zoeken naar steunmaatregelen voor onder meer de uitrol van <strong>laadinfrastructuur voor elektrische fietsen</strong> en de bouw van <strong>buurtfietsgarages</strong> en extra <strong>beveiligde stallingen</strong> en fietsboxen ter hoogte van mobiliteitsknopen. </p><p>6. De huidige regeling inzake <strong>maximumsnelheden</strong> op fietsinfrastructuur <strong>tegen het licht houden</strong> en afhankelijk van de noodzaak die regeling aanpassen en verduidelijken. </p><p>7. Bij het bepalen van het snelheidsregime voor gemotoriseerd verkeer rekening houden met de <strong>aanwezigheid of kwaliteit van fietspaden</strong> op die wegen. </p><p>8. In het verkeersveiligheidsbeleid kiezen voor een <strong>ontvlechting van het auto-en fietsverkeersnet</strong>, en rekening houden met (snelle) elektrische fietsen, de risico's goed te monitoren, audits van alle soorten fietswegen uit te voeren en zo nodig extra maatregelen te treffen om <strong>snelle elektrische fietsers extra te beschermen</strong> door te voorzien in zo veel mogelijk conflictvrije fietswegen, veilige kruispunten en aangepaste verkeerslichten. </p><p>9. Bij de Federale Regering (of Europa) op aandringen dat er bij <strong>verdere regelgeving</strong> rond de plaats van de (snelle) elektrische fiets op de weg, rekening moet gehouden worden met de voordelen van dat vervoersmiddel in de verduurzaming van het woon-werkverkeer én dat een bijkomende regelgeving het gebruik van de (snelle) elektrische fiets als belangrijk alternatief voor woon-werkverkeer niet ontmoedigt. </p><p>10. Een duidelijk, transparant en algemeen bekend kader scheppen met het oog op de <strong>individuele keuring van (snelle) elektrische fietsen</strong> waarvoor geen gelijkvormigheidsattest kan worden voorgelegd. </p><p>11. Over de uitvoering van de maatregelen ter bevordering van fietsen, elektrisch fietsen en snel elektrisch fietsen in het kader van het woon-werkverkeer, <strong>regelmatig te rapporteren</strong> aan het Vlaams Parlement, in het kader van de geplande rapportering over de uitvoering van het Vlaams Fietsbeleidsplan. </p>2017-11-15T23:00:00Z

 

 

Eén op de vier zwaargewonden in het verkeer is fietser http://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Eén-op-de-vier-zwaargewonden-in-het-verkeer-is-fietser-.aspx<p>Fietsers zijn maar goed zijn voor 6% van alle afgelegde kilometers, maar maken wel 26% uit van alle zwaargewonde verkeersslachtoffers. Dat blijkt uit een onderzoek van verkeersinstituut Vias. </p><p>'Tijd' zou in dit onderzoek een betere parameter geweest zijn, want fietsers leggen op dezelfde tijd minder afstand af. Bovendien is het fietsnetwerk minder afgeschermd dan autosnelwegen. Vaak zijn er ook op fietspaden kruisingen te vinden die veiliger en meer in de voorrang kunnen. </p><p><strong><em>Fietsers, motorfietsen en motorrijders</em></strong></p><p>Ruim 1 op de 3 personen die zwaargewond raakt in het verkeer, reed met de fiets, brommer of motor. Verkeersinstituut Vias Institute vraagt meer aandacht voor die zwaargewonde slachtoffers: "Vaak spreken we na een ongeval alleen over dodelijke slachtoffers, maar er zijn ook veel zwaargewonde slachtoffers die de gevolgen levenslang meedragen."</p><p>Meer dan 55.000 personen raakten de afgelopen tien jaar zwaargewond in een verkeersongeval, ruim een derde daarvan was fietser of brommer- of motorrijder. </p><p><em><strong>Hoofdletsels </strong></em></p><p>De verwondingen die fietsers het vaakst oplopen, zijn hoofdletsels (35 procent), verwondingen aan de bovenste (28 procent) en de onderste ledematen (19 procent). </p><p><strong><em>Afgescheiden fietspaden en betere bescherming</em></strong></p><p>Hoe kunnen we fietsers beter beschermen? Denk aan een betere infrastructuur, zoals afgescheiden fietspaden. Fietsberaad pleit ook voor <a href="/Kennisbank/Bijlagen/20170922_BROCHURE_FietsInVoorrang_DEF.pdf">fietssnelwegen in de voorrang</a>, waar mogelijk. Want duidelijker = veiliger. </p><p>Neurochirurg Bart Depreitere pleit in de Standaard voor een helmverplichting voor jongeren: ""Door die helm voor minderjarigen verplicht te maken, zou je die groepsdruk kunnen tegen gaan." De neurochirurg haalt aan dat een val met de fiets bij jongeren en kinderen de grootste oorzaak is van hoofdletsels en wijst in <a href="http://files.horizon2050-be4.webnode.nl/200000425-593cb5a529/Horizon2050_Het-kwetsbare-hoofd-van-de-eenzame-fietser_Depreitere.pdf">zijn presentatie</a> voor Horizon 2050 vooral op het belang van een goede fietshelm, die niet alleen de bovenkant van de schedel, maar vooral ook de slapen beschermt, de meest zwakke plek van onze schedel. </p><p>Fietsberaad Vlaanderen is <a href="/Kennisbank/Bijlagen/2015%2011%2016%20helmdracht_verplichten_bij_fietsers.pdf">geen voorstander van een helmverplichting</a>, maar beveelt het wel aan voor jongeren en ouderen. </p>
Antwerpen werkt aan betere fietsveiligheid http://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Antwerpen-werkt-aan-betere-fietsveiligheid-.aspx<p>De stad stelde haar actieplan 'Vrij en Slim, veilig naar en door Antwerpen' voor, met daarin 10 maatregelen om de verkeersveiligheid in de stad snel te verbeteren. Daaronder ook enkele punten gericht op veiliger fietsverkeer. Recent kwamen in Antwerpen een aantal fietsers om het leven.  </p><p><strong><em>Van vierkant groen tot veiligere fietspaden</em></strong></p><p>De stad zal vierkant groen uittesten, een principe waarbij afwisselend auto's, afwisselend fietsers en andere zwakke weggebruikers, groen hebben. Daardoor kunnen fietsers ook diagonaal een kruispunt oversteken en vermindert de kans op dodehoekongevallen.</p><p>In het najaar wordt gestart met de stelselmatige inschakeling van de 'verkeerslichtencomputer' om zoveel mogelijk conflictvrije verkeersinstallaties te realiseren. Tegen 2019 zullen alle verkeerslichten in de stad centraal aangestuurd worden en zal een beter verkeersmanagement mogelijk worden. </p><p>De stad zal ook extra maatregelen nemen om kruispunten veilig in te richten: waar mogelijk zal een teruggetrokken stopstreep voor voertuigen voorzien worden, gecombineerd met een fietsopstelstrook (een vak vóór de auto's) voor fietsers. Ook de principes 'rechtsaf door rood' en inbuigende fietspaden worden versneld gerealiseerd. Primeur is een proefproject met een lichtsein-installatie om rechts afslaand verkeer te verwittigen bij aankomende fietsers.</p><p>Waar fietspaden een weg kruisen zal de stad met fietspijlen op de weg aanduiden vanuit welke richting men fietsers kan verwachten. Op de fietsostrades en fietspaden naar de stad komen er bij het binnenrijden van de bebouwde kom borden waarbij wordt gevraagd aan elektrische fietsers of speed pedelecs om hun snelheid aan te passen.</p><p>Verder wordt er ook nog ingezet op sensibilisering, zwarte punten, zones 30 en vrachtwagenroutes. </p>
Vlaams Parlement unaniem achter stimuleren elektrisch fietsen http://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Vlaams-Parlement-unaniem-achter-stimuleren-elektrisch-fietsen-.aspx<p>Het Vlaams Parlement heeft woensdag unaniem een resolutie over het stimuleren van elektrisch fiets goedgekeurd. Volgens de resolutie moet de Vlaamse regering er alles aan doen om elektrisch fietsen te stimuleren, onder meer op het vlak van infrastructuur. </p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Initiatief na proefproject</h3><p>Het initiatief voor de resolutie kwam van Vlaams Parlementslid Björn Rzoska, die vorig jaar zelf drie maanden lang aan een proefproject met elektrische fietsen deelnam:  'Met een elektrische fiets kan je makkelijk afstanden doen tot 20 kilometer. Met een snelle elektrische fiets overbrug je moeiteloos afstanden van 50 kilometer en meer. Elektrische fietsers moeten gebruik kunnen maken van aangepaste en veilige infrastructuur, zodat we het volle potentieel van elektrisch fietsen kunnen benutten. De snelle elektrische fiets kan wel degelijk de auto gaan vervangen voor woon-werkverkeer. Het is dan ook dringend tijd dat (snel) elektrisch fietsen niet alleen gestimuleerd, maar ook gehonoreerd wordt. Deze resolutie is een belangrijke eerste stap.'</p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Voorstel van resolutie</h3><p>Het voorstel van resolutie waarin het Vlaams Parlement de Vlaamse Regering vraagt om elektrisch fietsen te stimuleren, kan je <a href="http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1330229">hier</a> volledig nalezen. Wij maakten een overzicht: </p><p>1. Extra investeren <strong>fietsinfrastructuur</strong>, zeker met het oog op het woon-werkverkeer, en ervoor zorgen dat het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk zo snel mogelijk gerealiseerd wordt. </p><p>2. Het<strong> Pendelfonds</strong> blijven inzetten als stimulans voor een modal shift naar meer fietsverplaatsingen in het woon-werkverkeer, onder meer door het gericht steunen van fietsprojecten van bedrijven;</p><p>3. Werk maken van specifieke maatregelen om (snel) elektrisch fietsen aan te moedigen, in het bijzonder (snel) elektrisch fietsen tussen de woning en het werk, waarbij:</p><p>- zowel in het Vlaams Mobiliteitsplan als in het Vlaams Fietsbeleidsplan specifieke aandacht gaat naar de<strong> mogelijkheden en de behoeften van (snel) elektrisch fietsen</strong>;</p><p>- voldoende middelen worden uitgetrokken voor <strong>e-fietsinfrastructuur</strong> of de herinrichting van (fiets)snelwegen met het oog op (snel) elektrisch fietsen;</p><p>- ontwerprichtlijnen voor<strong> snel elektrisch fietsen in het Vademecum Fietsvoorzieningen</strong> worden uitgewerkt;</p><p>4. Via het <strong>Fietsfonds</strong> middelen uittrekken om lokale besturen te ondersteunen bij de aanpassing van lokale fietsinfrastructuur aan (snelle) elektrische fietsen.  </p><p>5. Ondersteunen van combimobiliteit door het zoeken naar steunmaatregelen voor onder meer de uitrol van <strong>laadinfrastructuur voor elektrische fietsen</strong> en de bouw van <strong>buurtfietsgarages</strong> en extra <strong>beveiligde stallingen</strong> en fietsboxen ter hoogte van mobiliteitsknopen. </p><p>6. De huidige regeling inzake <strong>maximumsnelheden</strong> op fietsinfrastructuur <strong>tegen het licht houden</strong> en afhankelijk van de noodzaak die regeling aanpassen en verduidelijken. </p><p>7. Bij het bepalen van het snelheidsregime voor gemotoriseerd verkeer rekening houden met de <strong>aanwezigheid of kwaliteit van fietspaden</strong> op die wegen. </p><p>8. In het verkeersveiligheidsbeleid kiezen voor een <strong>ontvlechting van het auto-en fietsverkeersnet</strong>, en rekening houden met (snelle) elektrische fietsen, de risico's goed te monitoren, audits van alle soorten fietswegen uit te voeren en zo nodig extra maatregelen te treffen om <strong>snelle elektrische fietsers extra te beschermen</strong> door te voorzien in zo veel mogelijk conflictvrije fietswegen, veilige kruispunten en aangepaste verkeerslichten. </p><p>9. Bij de Federale Regering (of Europa) op aandringen dat er bij <strong>verdere regelgeving</strong> rond de plaats van de (snelle) elektrische fiets op de weg, rekening moet gehouden worden met de voordelen van dat vervoersmiddel in de verduurzaming van het woon-werkverkeer én dat een bijkomende regelgeving het gebruik van de (snelle) elektrische fiets als belangrijk alternatief voor woon-werkverkeer niet ontmoedigt. </p><p>10. Een duidelijk, transparant en algemeen bekend kader scheppen met het oog op de <strong>individuele keuring van (snelle) elektrische fietsen</strong> waarvoor geen gelijkvormigheidsattest kan worden voorgelegd. </p><p>11. Over de uitvoering van de maatregelen ter bevordering van fietsen, elektrisch fietsen en snel elektrisch fietsen in het kader van het woon-werkverkeer, <strong>regelmatig te rapporteren</strong> aan het Vlaams Parlement, in het kader van de geplande rapportering over de uitvoering van het Vlaams Fietsbeleidsplan. </p>
Barcelona introduceert Smart Bicycle Parkinghttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Barcelona-introduceert-Smart-Bicycle-Parking.aspx<p>Fietsendiefstal blijft een echte plaag in Barcelona. De Catalaanse politie geeft aan dat fietsen zelfs zo'n graag gezien doelwit zijn, dat dieven langs gevels omhoog klimmen om ze te stelen. Uit cijfers blijkt dat 44 procent van fietsende inwoners onlangs het slachtoffer werd van diefstal en 64,2% geeft aan niet meer te willen fietsen omdat ze bang zijn dat hun tweewieler gestolen wordt. Daarom richtte een lokale start-up een nieuw, slim beveiligingssysteem op: Vadebike. </p><p><strong><em>Fietsstad Barcelona</em></strong></p><p>De afgelopen jaren wordt er steeds vaker gefietst in Barcelona. Niet alleen inwoners, maar ook toeristen gebruiken het vervoersmiddel steeds vaker om de stad te ontdekken. Nu dreigt de enorme fietsendiefstal het gebruik terug te dringen. </p><p>Door deze diefstallenreeks, kwam een Spaanse start-up op het idee om een veilig en intelligent systeem te ontwikkelen dat zelfs de helm beveiligt. Een privé-fietsparkeerservice met als doel de mobiliteit in de stad radicaal te veranderen: Vadebike. </p><p><em><strong>Realtime informatie</strong></em></p><p>Alle Vadebike-stations zijn realtime verbonden. De gebruikers hebben een app, van waaruit ze zich kunnen registreren en hun bewegingen kunnen raadplegen. De verzamelde gegevens worden gebruikt om het systeem te bewaken, tijdstippen en locaties met verhoogde activiteit te markeren en om de service aan te passen aan de behoeften van fietsers en de stad.</p><p>Het project kreeg de steun van de Europese Commissie, en kreeg een uitbreiding van 500 extra plaatsen. Er zijn nu al 150 beveiligde, verbonden fietsparkeergelegenheden in de hele stad.</p><p><em><strong>Op weg naar een geïntegreerde toekomst</strong></em></p><p>De Europese financiering maakt het ook mogelijk om strategische partnerschappen met andere stakeholders te sluiten. De volgende stappen omvatten de ontwikkeling van een systeem dat in staat is verschillende netwerken van beveiligd fietsparkeren te integreren in hetzelfde platform, het SMART BIKING-platform.</p><p><em>Dit artikel is gebaseerd op een nieuwsitem van de <a href="https://ecf.com/">ECF-website</a>. </em></p>
Toelating voor fietsers om rood licht te kruisen in alle richtingenhttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Toelating-voor-fietsers-om-rood-licht-te-kruisen-in-alle-richtingen.aspx<p>In Frankrijk mogen fietsers sinds 2012 rechtdoor door rood of rechtsaf door rood. In 2015 werd deze maatregel uitgebreid naar alle richtingen. De maatregel biedt een aantal voordelen: een verbeterde doorstroming voor fietsers, een daling van het risico op dodehoekongevallen, minder fietsers maken gebruik van het voetpad om de lichten te ontwijken en fietsers worden geresponsabiliseerd: ze beslissen zelf wanneer het gepaste moment is om het kruispunt te betreden. </p><h4>Jaar van uitvoering</h4><p>September 2015 werd de maatregel ingevoerd. De stad Parijs paste de maatregel toe in mei 2016, als proefproject.</p><h4>Meer informatie</h4><p>Thomas Jouannot<br>Chargé d'études en sécurité routière et pour le développement de  l'usage du vélo<br><a href="mailto:thomas.jouannot@cerema.fr">thomas.jouannot@cerema.fr</a><br>Tel : 04 72 74 58 69</p><h4>Projectbeschrijving</h4><p>De maatregel ‘fietsers toelaten om het rood licht te kruisen’ wordt reeds in een aantal landen toegepast: onder meer Nederland en Duitsland passen dit toe. Ook bij ons komt deze maatregel voor: zie de fiche <a href="/Kennisbank/Bijlagen/FICHE_Waarschoot_Rechtsaf%20door%20rood.pdf">rechtsaf door rood voor fietsers in Waarschoot</a>. <br>In Frankrijk was het rechtsaf of rechtdoor door rood reeds toegelaten sinds 2012. Heel wat steden en gemeenten in Frankrijk pasten prompt deze maatregel toe. </p><p>In 2015 besloot men de maatregel uit te breiden naar alle richtingen.  Het principe om fietsers toe te laten rood licht te kruisen, kwam er na lobbywerk van fietsactiegroepen. Zij hamerden vooral op de verbetering van de doorstroming voor fietsers.<br>De maatregel wordt gefaciliteerd door een bord dat de mogelijke richtingen aangeeft, of een knipperlicht met het silhouet van een fiets, in combinatie met knipperende pijlen die de mogelijke richtingen aangeven. De lichtenvariant kan gebruikt worden wanneer het principe in conflict is met een bepaalde fase van de lichtenregeling, zoals bv. op kruispunten met een tram. </p><p>De implementatie op het terrein is telkens de verantwoordelijkheid van het lokale bestuur. Het plaatsen van de bordjes brengt een beperkte kost met zich mee: €70 per bord. <br>Na de invoering van de maatregel besloot de stad Parijs bij wijze van proefproject, de maatregel in te voeren op 14 kruispunten. Voorafgaand aan de plaatsing van de borden, besloot men het gedrag van de fietsers te observeren en te vergelijking met het gedrag nadien. Ook werd gepeild naar de kennis van het bord. </p><p>De resultaten van het proefproject waren positief: </p><ul><li>80% van de ondervraagden begrepen de maatregel (ter vergelijking: in 2012 bedroeg dit 69%).</li><li>Er viel geen gedragsverandering te constateren.</li><li>De fietsers vertoonden geen gevaarlijk gedrag.</li><li> Er werden geen conflicten vastgesteld. </li></ul><p>Vooralsnog werd de nieuwe variant van de maatregel op weinig plaatsen geïntroduceerd. De overheid besloot daarom om ter promotie een filmpje op te nemen die de werking van de maatregel verduidelijkt. </p>GP0|#8550008c-0310-4776-914b-8f2a88b714d3;L0|#08550008c-0310-4776-914b-8f2a88b714d3|Veilige fietsnetwerken;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6GP0|#95df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca;L0|#095df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca|Dorps- en handelskernen;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466
Ziekenhuis Dendermonde zet in op fietsenhttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Ziekenhuis-Dendermonde-zet-in-op-fietsen.aspx<p>Het ziekenhuis Sint-Blasius in Dendermonde investeert bijna 350.000 euro om meer mensen met de fiets naar het werk te krijgen, bijna 100.000 euro daarvan komt uit het Pendelfonds. Het budget wordt besteed aan een grotere ondergrondse fietsenparking, veertig bedrijfsfietsen, meer oplaadpunten voor elektrische fietsen en nieuwe douches. </p><p><strong><em>Regionale werkgever</em></strong></p><p>Een Mobiliteitsstudie van de overheid toonde aan dat er potentieel is bij het personeel van het ziekenhuis. Dat is immers een regionale werkgever en daardoor wonen werknemers dus vaak niet ver van het ziekenhuis. De perfecte afstand in veel gevallen om met de fiets te doen. </p><p><strong><em>Fietsinfrastructuur en -attributen</em></strong></p><p>Naast de vermelde uitbreidingen (fietsenparking, nieuwe douches, oplaadpunt voor elektrisch fietsen) zal het ziekenhuis ook allerlei fietsattributen ter beschikking stellen van de fietsen, zoals sloten, helmen en regenkledij. Voor dienstverplaatsingen kan het personeel een beroep doen op een van de 40 bedrijfsfietsen. Die zullen ook gebruikt kunnen worden voor woon-werkverkeer, 20 ervan zullen elektrisch zijn. Tot slot denkt het ziekenhuis aan auto- en fietspool-abonnementen en beloningsmomenten tijdens het jaar. </p><p><strong><em>Positieve tendens laten stijgen</em></strong></p><p>In 2014 kwam nog 83 procent van het personeel met de auto naar het werk, vorig jaar was dat aandeel gezakt tot 81,3 procent. De fiets steeg van 14,5 naar 16,9 procent. Deze maatregelen moeten dat aandeel nog laten toenemen. </p>
Flo-paal geeft persoonlijk fietsadvies om vaker groen te halenhttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Flo-paal-geeft-persoonlijk-fietsadvies-om-vaker-groen-te-halen.aspx<p>In het Nederlandse Utrecht kunnen fietsers gebruik maken van de Flo-paal. Die geeft aan hoe snel ze moeten fietsen om groen te halen bij het volgende verkeerslicht. Zien ze een haas? Dan moeten ze sneller fietsen. Bij een duim moeten ze hun snelheid behouden en een schildpad wijst hen erop wat af te remmen. Een koe geeft aan dat ze het groene licht niet meer kunnen halen. Het doel van de organisatie achter de paal, SpringLab, is om de fietsbeleving in steden te verbeteren en mensen te helpen in beweging te blijven.</p><p><strong><em>Doorstroming verbetert</em></strong></p><p>De universiteit van Utrecht onderzocht de doorstroming in de spitstijd als gevolg van de Flo-paal en kwam tot de constatatie dat die verbeterde met 3 procent en de doorstroming buiten de spits zelfs met 8 procent. In de belevening van de fietser verbeterde de doorstroming zelfs met 16 procent. </p><p><strong><em>Aanpassen aan verkeer</em></strong></p><p>De onderzoekers keken naar het moment tijdens en buiten de spits. Tijdens de spits krijgt elke verkeersstroom om de beurt groen licht. Op dat moment kan de Flo-paal makkelijk bepalen hoeveel tijd de fietser heeft. Buiten de spits is dat principe niet toepasbaar, de verkeerslichten passen zich dan aan aan het gedetecteerde verkeer. Wanneer een fietser de Flo-paal voorbij rijdt, gaat er een signaal naar het verkeerslicht om sneller of langer groen te geven aan de fietser. Soms reageren de lichten echter ook op het andere verkeer, waardoor het advies van de Flo-paal niet altijd correct is. </p><p>Inmiddels staat er ook al een Flo-paal in Eindhoven en binnenkort ook in Antwerpen. </p><p> </p>