Fietsvergoeding voor snelle elektrische fietshttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Fietsvergoeding-voor-snelle-elektrische-fiets.aspx<p>​Wie met een snelle elektrische fiets - een zogenoemde speed pedelec - naar het werk rijdt, krijgt daar binnenkort een fietsvergoeding voor.</p><p>De federale regering dient weldra een wetsontwerp in om dat mogelijk te maken. De speed pedelecs zullen worden beschouwd als sociaal voordeel en werkgevers zullen ze voor 120 procent kunnen aftrekken van hun belastingen.</p><p>Snelle elektrische fietsen kunnen tot 45 km per uur halen en worden daarom beschouwd als bromfietsen. Veel bedrijven keerden geen fietsvergoeding uit aan speed pedelecers omdat ze op die vergoeding belastingen moesten betalen. Dat wijzigt binnenkort.</p>2017-05-18T22:00:00Z
Nieuwe versie Vademecum Fietsvoorzieningenhttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Nieuwe-versie-Vademecum-Fietsvoorzieningen.aspx<p>​​​Er is een nieuwe versie van het Vademecum Fietsvoorzieningen, het vaste richtsnoer dat het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer ​gebruikt bij investeringen in nieuwe fietsinfrastructuur.</p><h4>Asfalt = eerste keuze</h4><p>De nieuwe versie van het Vademecum Fietsvoorzieningen maakt een duidelijke keuze voor asfalt als beste ondergrond voor fietspaden. Dit moet bij elke nieuwe investering de eerste keuze zijn. Alleen in bijzondere omstandigheden kan afgeweken worden van asfalt. Zo vragen kwetsbare (natuur)gebieden om halfverhardingen (zoals steenslag of dolomiet), zijn waterdoorlatende betonstraatstenen aangewezen waar waterbuffering noodzakelijk is en kunnen betonverhardingen nog nuttig zijn waar een groot aantal inritten voor zwaar verkeer het fietspad kruisen.   </p><h4>Fietssuggestiestroken worden breder en krijgen oker als kleur</h4><p>De bijgewerkte versie van het Vademecum Fietsvoorzieningen speelt ook in op het groeiende aantal fietssuggestiestroken. Dit zijn stroken die een plaats voor de fietser suggereren op de rijbaan. Het zijn geen echte fietspaden, want eigenlijk mogen alle verkeersdeelnemers erover rijden. Het Vademecum Fietsvoorzieningen schrijft daarom voor dat Fietssuggestiestroken een duidelijke kleur moeten krijgen: oker. Fietssuggestiestroken met een grijze of rode ondergrond kunnen verwarring veroorzaken en de indruk wekken dat het om een echt fietspad gaat. Het Vademecum zegt ook dat de stroken breder moeten.   </p><h4>Weg met de paaltjes in het midden van het pad</h4><p>Het Vademecum Fietsvoorzieningen stapt ook af van de bekende paaltjes (of andere obstakels), die nu vaak geplaatst worden in het midden van een fietspad om gemotoriseerd verkeer te weren. Elke fietser weet dat veel van deze paaltjes in het donker, bij slecht weer of tijdens het fietsen in groep moeilijk zichtbaar zijn. Het Vademecum Fietsvoorzieningen raadt voortaan af om deze paaltjes nog te plaatsen, zeker niet wanneer ze alleen bedoeld zijn om een naderend kruispunt te signaleren.   </p><h4>Meer info</h4><p>Het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer heeft de aanpassing van het Vademecum Fietsvoorzieningen voorbereid in samenwerking met verschillende partners, waaronder de Fietsersbond, de VVSG en de provincies.  <br>Het volledige Vademecum Fietsvoorzieningen kan geraadpleegd worden op de<a href="http://wegenenverkeer.be/vademecum-fietsvoorzieningen"> site van het Agentschap Wegen en Verkeer</a>.</p><p>De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) organiseert binnenkort <a href="/Agenda/Paginas/info_vademecum1.aspx">4 infomomenten</a> waarop het vernieuwde Vademecum Fietsvoorzieningen wordt toegelicht. </p>2017-05-07T22:00:00Z
Vlaming fietst meer én verderhttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/resultatenfietstelweek2016.aspx<p>​​​De resultaten van de tweede FietsTelweek bevestigen de tendensen van 2015. Steeds meer Vlamingen springen op de fiets. De FietsTelweek toont aan dat het fietsverkeer in Vlaanderen jaarlijks stijgt met ongeveer 2 tot 6 %. De groei laat zich sterk zien in de kernen van steden en gemeenten en langs de fietssnelwegen. Ook valt op dat de fietsafstanden toenemen. De Vlaming is bereid om langer te fietsen, hoofdzakelijk langs de gerealiseerde fietssnelwegen en voor verplaatsingen naar het werk.</p><p>Onder impuls van Fietsberaad Vlaanderen verzamelden de Vlaamse overheid, de gemeenten, de provincies en vrijwilligers van de Fietsersbond tussen 19 en 26 september 2016 gegevens om het fietsgedrag van de Vlaming beter te begrijpen. Dit gebeurde aan de hand van twee telmethoden: teldata van fietsers die een bepaalde plek passeerden én fietstrajecten op basis van de FietsTelApp. Universiteit Gent verzamelde alle data en rapporteerde de nieuwe fietsinzichten en –kaarten. De resultaten geven bijkomend inzicht in wat het Onderzoek VerplaatsingsGedrag (OVG) vorige week voorstelde. Zij bekijken het algemeen verplaatsingsgedrag van de Vlamingen en het aandeel van de fiets daarin. De FietsTelweek daarentegen kijkt enkel naar de Vlaming die al fietst. De resultaten spreken elkaar dus niet tegen.</p><p><strong>Goede infrastructuur leidt tot meer fietsers, zowel tussen de kernen als er buiten.</strong></p><p>Uit de gegevens van de FietsTelweek blijkt dat het merendeel van de fietsverplaatsingen van, naar of binnen een stedelijke of gemeentelijke kern gebeurt. De Vlaming fiets hierbij gemiddeld zo'n 5,75 km. "<em>Deze resultaten pleiten voor een fietsvriendelijk beleid in stads- en dorpskernen", </em>zegt <strong>Wout Baert </strong>van het kenniscentrum Fietsberaad Vlaanderen<em>. "Het aantal fietsers neemt toe en dat vraagt om meer ruimte. Gemeenten kunnen hierop inspelen door de aanleg van een zone 30, van fiets- en schoolstraten en door aangepaste circulatie- en parkeermaatregelen die het autoverkeer beperken in snelheid of aantal. Die maatregelen zullen bovendien de toename van het aantal fietsers versnellen."</em></p><p>Fietssnelwegen doen de Vlaming ook effectief verder fietsen. Fietsverplaatsingen langs een fietssnelweg  hebben een gemiddelde lengte van 11,8 km. Dat is behoorlijk lang want de gemiddelde lengte van alle geregistreerde fietsverplaatsingen bedraagt 5,75 km. Ook de gemiddelde snelheid langs fietssnelwegen ligt een stuk hoger (gemiddeld 3 km/u sneller:  23,8 t.o.v. 20,6 km/u voor trips langs gewone wegen). Deze resultaten weerspiegelen de geregistreerde fietsverplaatsingen van de app gebruikers. <em>"Het geeft wel aan dat het fietsbeleid meer rekening zal moeten houden met snelheidsverschillen tussen fietsers," </em>zo stelt <strong>Wout Baert</strong>.</p><p>Vlaams minister van Mobiliteit <strong>Ben Weyts</strong> is blij met de resultaten: "<em>Vlaanderen is al fietsland in het weekend en kan het ook worden tijdens de werkweek. Het investeringsbudget voor de fiets wordt daarom met een kwart verhoogd: we willen de magische kaap van 100 miljoen euro per jaar ronden. De focus ligt op 80 nieuwe fietssnelwegen en het wegwerken van belangrijke missing links. Zo willen we Vlamingen verleiden om ook langere afstanden te fietsen". </em><strong>Mikaël Van Eeckhoudt</strong>, van de Fietsersbond vat het als volgt samen:<em> "Fietssnelwegen bedienen duidelijk een publiek dat gemiddeld langere fietsafstanden aflegt aan een hogere snelheid – de fietspendelaar. Fietssnelwegen laten eindelijk toe om langere woon-werkverplaatsingen per (elektrische) fiets af te leggen. Zij vormen een efficiënt middel om van de auto naar de fiets over te stappen".</em></p><p><strong>Fietsfiles</strong></p><p>Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft in het kader van de FietsTelweek kruispunttellingen uitgevoerd in Leuven, Gent en Antwerpen om het fenomeen van fietsfiles ter hoogte van kruispunten met verkeerslichten in kaart te brengen. Fietsfiles zijn plaatsen waar fietsers niet binnen eenzelfde groentijd aan de overzijde van het kruispunt geraken.  </p><p>Algemeen kan gesteld worden dat wachttijden duidelijk verband houden met de complexiteit van kruispunten. Fietsvertragingen nemen vooral toe op kruispunten met een duidelijke hoofd- en ondergeschikte richting, zoals de Naamsepoort te Leuven en de Heuvelpoort te Gent. Deze kruispunten hebben een duidelijke hoofdrichting (de stadsring) die een langere groentijd heeft. </p><p>Daarnaast is het belangrijk na te gaan hoeveel fietsers deze vertragingen ondervinden. Idealiter ervaren de drukste fietsrichtingen de kortste wachttijden en variëren deze in functie van de verkeersdrukte gedurende de dag. Veelal wordt de prioritering bepaald in functie van het autoverkeer en stemt dit niet noodzakelijk overeen met het fietsverkeer. <em>"Op kruispunten met aparte fietsinfrastructuur kan je binnen eenzelfde groenfase veel meer fietsers bereiken dan auto's," </em>aldus <strong>Wout Baert.</strong><em> "Een prioritering voor het fietsverkeer kan dus een positieve invloed hebben op de verkeerscapaciteit van kruispunten."</em></p><p><strong>Gemeenten investeren in het verzamelen van fietsdata</strong></p><p>Tijdens de voorbije editie groeide het aantal deelnemende gemeenten van 150 naar 161 en het aantal geregistreerde fietsbewegingen van 1 naar meer dan 2 miljoen fietsers.<em> "Overheden zijn er zich steeds meer bewust van dat het verzamelen van fietsdata belangrijk is om een goed fietsbeleid te voeren", </em>zegt <strong>Wout Baert</strong><em>. "Dat blijkt uit de vragen die we ontvangen over telmethoden om fietsers te registreren en de grote deelname van gemeenten aan de FietsTelweek."</em> </p><p><strong>FietsTelApp genereert globale fietskaart van Vlaanderen</strong></p><p>Met de FietsTelApp werden 26.700 fietstrajecten verzameld, een stijging van 52% ten opzichte van 2015. De app gebruikers fietsten in totaal 152.000 km, dat is bijna 4 keer de wereld rond en meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2015, toen we 70.000 km fietskilometers verzamelden.​​</p>2017-03-14T23:00:00Z

 

 

Fietsvergoeding voor snelle elektrische fietshttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Fietsvergoeding-voor-snelle-elektrische-fiets.aspx<p>​Wie met een snelle elektrische fiets - een zogenoemde speed pedelec - naar het werk rijdt, krijgt daar binnenkort een fietsvergoeding voor.</p><p>De federale regering dient weldra een wetsontwerp in om dat mogelijk te maken. De speed pedelecs zullen worden beschouwd als sociaal voordeel en werkgevers zullen ze voor 120 procent kunnen aftrekken van hun belastingen.</p><p>Snelle elektrische fietsen kunnen tot 45 km per uur halen en worden daarom beschouwd als bromfietsen. Veel bedrijven keerden geen fietsvergoeding uit aan speed pedelecers omdat ze op die vergoeding belastingen moesten betalen. Dat wijzigt binnenkort.</p>
Nieuwe versie Vademecum Fietsvoorzieningenhttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Nieuwe-versie-Vademecum-Fietsvoorzieningen.aspx<p>​​​Er is een nieuwe versie van het Vademecum Fietsvoorzieningen, het vaste richtsnoer dat het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer ​gebruikt bij investeringen in nieuwe fietsinfrastructuur.</p><h4>Asfalt = eerste keuze</h4><p>De nieuwe versie van het Vademecum Fietsvoorzieningen maakt een duidelijke keuze voor asfalt als beste ondergrond voor fietspaden. Dit moet bij elke nieuwe investering de eerste keuze zijn. Alleen in bijzondere omstandigheden kan afgeweken worden van asfalt. Zo vragen kwetsbare (natuur)gebieden om halfverhardingen (zoals steenslag of dolomiet), zijn waterdoorlatende betonstraatstenen aangewezen waar waterbuffering noodzakelijk is en kunnen betonverhardingen nog nuttig zijn waar een groot aantal inritten voor zwaar verkeer het fietspad kruisen.   </p><h4>Fietssuggestiestroken worden breder en krijgen oker als kleur</h4><p>De bijgewerkte versie van het Vademecum Fietsvoorzieningen speelt ook in op het groeiende aantal fietssuggestiestroken. Dit zijn stroken die een plaats voor de fietser suggereren op de rijbaan. Het zijn geen echte fietspaden, want eigenlijk mogen alle verkeersdeelnemers erover rijden. Het Vademecum Fietsvoorzieningen schrijft daarom voor dat Fietssuggestiestroken een duidelijke kleur moeten krijgen: oker. Fietssuggestiestroken met een grijze of rode ondergrond kunnen verwarring veroorzaken en de indruk wekken dat het om een echt fietspad gaat. Het Vademecum zegt ook dat de stroken breder moeten.   </p><h4>Weg met de paaltjes in het midden van het pad</h4><p>Het Vademecum Fietsvoorzieningen stapt ook af van de bekende paaltjes (of andere obstakels), die nu vaak geplaatst worden in het midden van een fietspad om gemotoriseerd verkeer te weren. Elke fietser weet dat veel van deze paaltjes in het donker, bij slecht weer of tijdens het fietsen in groep moeilijk zichtbaar zijn. Het Vademecum Fietsvoorzieningen raadt voortaan af om deze paaltjes nog te plaatsen, zeker niet wanneer ze alleen bedoeld zijn om een naderend kruispunt te signaleren.   </p><h4>Meer info</h4><p>Het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer heeft de aanpassing van het Vademecum Fietsvoorzieningen voorbereid in samenwerking met verschillende partners, waaronder de Fietsersbond, de VVSG en de provincies.  <br>Het volledige Vademecum Fietsvoorzieningen kan geraadpleegd worden op de<a href="http://wegenenverkeer.be/vademecum-fietsvoorzieningen"> site van het Agentschap Wegen en Verkeer</a>.</p><p>De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) organiseert binnenkort <a href="/Agenda/Paginas/info_vademecum1.aspx">4 infomomenten</a> waarop het vernieuwde Vademecum Fietsvoorzieningen wordt toegelicht. </p>
Burgerbegroting district Antwerpenhttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Burgerbegroting-district-Antwerpen.aspx<p>​​​​​​​​​​Sinds 2014 organiseert district Antwerpen binnen de gelijknamige stad Antwerpen een zogenaamde ‘burgerbegroting’. De inwoners van het district mogen autonoom beslissen over 10 procent van de totale begroting. </p><p>Een burgerbegroting is wat het woord zegt: burgers die samen een begroting opstellen. Waarom? Omdat zij het district het beste kennen. Fietsvriendelijke straten bleek van bij de start een van de topprioriteiten te zijn. Ondertussen werden verschillende fiets stimulerende projecten verwezenlijkt. </p><p>Tijdens de eerste burgerbegroting werden extra fietsenstallingen en fietstrommels gerealiseerd en maakte men straten meer fietsvriendelijk. In volgende edities kwamen er onder meer fie​tssuggestiestroken in bepaalde straten, werden riksja’s aangekocht om met ouderen te gaan fietsen en werd de campagne ‘Fiets de stad’ ondersteund.​</p><h4>Jaar van uitvoering​​</h4>​ <p>​2014-2017​</p><h4>Contactgeg​evens</h4><p>De burgerbegroting wordt georganiseerd door het stedelijk wijkoverleg van district Antwerpen. Bij vragen en opmerkingen kan je bij hen terecht. Alle info over de burgerbegroting is te vinden op <a href="http://www.burgerbegroting.be/">www.burgerbegroting.be​</a>. Details via Hanne Bastiaensen via <a href="mailto:burgerbegroting@stad.antwerpen.be">burgerbegroting@stad.antwerpen.be</a>. </p><h4>​Projectbeschrijving</h4><p>Met de “burgerbegroting” is het district Antwerpen een voorloper in participatie. Sinds 2014 beslissen burgers over de verdeling van 10 procent van de volledige jaarbegroting (goed voor 1,1 miljoen euro). Dit gaat in stappen: </p><ol><li>​Kiezen van de thema’s. <br>Op een startmoment krijgen bewoners alle info over de burgerbegroting. Samen met andere bewoners beslist men welke thema's belangrijk zijn en geselecteerd worden voor het districtsforum. Alle bevoegdheden van het district zijn daartoe onderverdeeld in een aantal beleidsdomeinen. Deze domeinen zijn op hun beurt onderverdeeld in thema's waarvoor men kan kiezen op deze startmomenten.  “Fietsen en voetgangers” is in 2017 één beleidsdomein, en daarbinnen horen thema’s zoals fietsenstallingen, betere fietspaden, en fietsvriendelijke straten. </li><li>Verdeling van het budget. <br>In een tweede fase - het districtsforum - verdelen bewoners het beschikbare bedrag over de meest populaire thema's. Het verdelen van dit geld gebeurt in spelvorm. Het resultaat van de burgerbegroting is het gemiddelde resultaat van alle tafels op het districtsforum. </li><li>​Projectronde. <br>In een derde fase kunnen inwoners projecten indienen voor de concrete besteding van dit budget. Na het districtsforum is duidelijk welk thema hoeveel geld krijgt. Deze projectronde bestaat uit drie stappen. Stap 1: projecten indienen (voorjaar). Stap 2: haalbaarheidstoets (zomer). Stap 3: burgerbegrotingfestival (najaar). <br>Participatie staat duidelijk centraal in dit project. Bij aanvang in 2014 was het project op deze schaal ook een primeur in Vlaanderen, maar wereldwijd zijn er al duizenden steden waar burgers mee praten over de besteding van minstens een deel van het overheidsgeld. Dit is een unieke kans voor elke inwoner van het district om met andere inwoners in dialoog te gaan en rechtstreeks mee het beleid te maken. District Antwerpen heeft ongeveer 190.000 inwoners, die betrokken partij kunnen zijn in de beslisprocessen. Men kan een project indienen om zelf of in groep uit te voeren, of een project dat het district kan uitvoeren. Het project moet plaatsvinden in het district Antwerpen.<br>In 2017 organiseert het district Antwerpen voor de vierde keer de burgerbegroting. Opnieuw kunnen inwoners van het district beslissen over tien procent van de jaarbegroting van het district. In 2017 (voor uitvoering in 2018) is er door de burgerbegroting opnieuw 104.373 euro extra voorzien voor fietsvriendelijke straten.  Op het burgerbegrotingfestival beslist men welke projecten worden uitgevoerd in 2018.</li></ol><div><p>​Uitgebreide info met meer details over het proces en de geselecteerde fiets stimulerende projecten vindt u in de bijhorende fiche.</p></div>GP0|#983f2681-47ad-4351-ab89-4c4f9905c2b2;L0|#0983f2681-47ad-4351-ab89-4c4f9905c2b2|Beleid, monitoring & organisatie;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6;GP0|#79869f5c-5362-42ad-844e-98b5d552a39f;L0|#079869f5c-5362-42ad-844e-98b5d552a39f|Ontwerp en Infrastructuur;GP0|#be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273;L0|#0be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273|Fietsparkeren;GP0|#92c4cbb0-081d-4660-a45a-73184dcd2cf0;L0|#092c4cbb0-081d-4660-a45a-73184dcd2cf0|Fietscultuur en campagnesGP0|#5a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a;L0|#05a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a|Woongebieden;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466;GP0|#4c1bedaa-96ae-4197-8a7f-a084b82cdeb4;L0|#04c1bedaa-96ae-4197-8a7f-a084b82cdeb4|Schoolomgevingen;GP0|#95df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca;L0|#095df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca|Dorps- en handelskernen
Draaiboek openbare ruimte Antwerpenhttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Draaiboek-openbare-ruimte-Antwerpen.aspx<p>In het bestuursakkoord van de legislatuur 2007-2012 werd de ambitie geformuleerd om Antwerpen tot een aangename en leefbare stad te maken. Als resultaat hiervan werd een generiek ontwerphandboek opgemaakt: het draaiboek openbaar domein. </p><p>Het draaiboek openbaar domein formuleert de principes die de stad Antwerpen hanteert bij de ontwikkeling en aanleg van de publieke ruimte over de hele stad en haar districten. Het handboek focust onder andere op de gewenste maatvoering van het openbaar domein, maar ook op materiaal- en kleurgebruik. De ontwerpprincipes die in het draaiboek openbaar domein zijn gehanteerd, zijn geïnspireerd op vier basiswaarden: leefbaarheid, duurzaamheid, beeldkwaliteit en veiligheid.</p><p>De basiswaarde veiligheid kan in toepassing op de publieke ruimte direct gelinkt worden aan verkeersveiligheid. Het STOP-principe wordt hierbij als uitgangspunt gehanteerd. Daarbij ligt de nadruk op het bevorderen van langzaam verkeer, het stimuleren van het gebruik van collectieve vervoersmodi en het maximaliseren van het comfort voor de zachte weggebruiker. Het onnodig inboeten op comfort door een suboptimale wegverharding maakt daar deel van uit. De ontwerpprincipes in het draaiboek voor fietsers zijn gebaseerd op de normregels van het vademecum voor fietsvoorzieningen, waarin ook beton en in sommige gevallen kleinschalig materiaalgebruik genoemd worden. De ambitie van de stad Antwerpen op vlak van kwaliteit, gebruikscomfort en veiligheid richt zich op het materiaal dat deze drie kwaliteiten het beste verenigt: asfalt. Daarom werd dit als standaard geformuleerd waar enkel van afgeweken kan worden  met goede argumenten. Bovendien gaat speciale aandacht naar de overgangen, waar fietspadverhardingen stoten op bv. rijbaanasfalt. Hiervoor luidt het devies ‘goot noch boordsteen’. Bedenkingen over afwatering, die bij de keuze voor storende goten vaak een rol spelen, werden ongegrond bevonden.</p><p style="text-align:center;"><img src="/Kennisbank/PublishingImages/Naadloze%20overgang.jpg" alt="" style="margin:5px;width:450px;" /> </p><p> Het handboek kwam tot stand met volgende beleidsdomeinen als partners: </p><ul><li>Stadsontwikkeling : openbaar domein </li><li>Stadsontwikkeling : mobiliteit</li><li>Verkeerspolitie</li><li>Stadsbeheer : groen en onderhoud</li><li>Monitor via team Stadsbouwmeester</li></ul><p>Het draaiboek werd opgemaakt in samenwerking met verschillende interne en externe adviesorganen (Fietsersbond, Brandweer, Jeugddienst, SW Ruimtelijk beleid, Ag  Stadsplanning, Ouderenraad Antwerpen, De Lijn, …). De volledige lijst vindt u in de fiche terug. </p><p>Dit intensieve proces heeft een kwaliteitsvol standaardboek opgeleverd met een ruim draagvlak. Door het gebruik van fiches is het draaiboek een dynamisch document en flexibel in gebruik. Fiches kunnen wijzigen of er kunnen indien nodig fiches toegevoegd worden. </p><p>Het draaiboek wordt stadsbreed gehanteerd en  toegepast bij (her)aanleg, het houdt ontwerpoplossingen in op vlak van maatvoering en uitvoering, wat een directe impact op de kwaliteitsverhoging van het ontwerp en de uitvoering van de publieke ruimte heeft. Tevens ondersteunt het de adviesformulering tijdens de goedkeuringsprocedure, onder andere in de Commissie Openbaar Domein.</p><p>Een hoge kwaliteit voor fietspaden wordt zo gegarandeerd en een gestage verbetering van de fietskwaliteit bij de hernieuwing van het stratennet is daarmee ingezet. Bovendien bewijst de stad Antwerpen dat technieken waar vaak argumenten tegen gehoord worden (‘een goot is absoluut noodzakelijk voor de afwatering’), wel degelijk haalbaar zijn. </p>GP0|#983f2681-47ad-4351-ab89-4c4f9905c2b2;L0|#0983f2681-47ad-4351-ab89-4c4f9905c2b2|Beleid, monitoring & organisatie;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6;GP0|#8550008c-0310-4776-914b-8f2a88b714d3;L0|#08550008c-0310-4776-914b-8f2a88b714d3|Veilige fietsnetwerken;GP0|#79869f5c-5362-42ad-844e-98b5d552a39f;L0|#079869f5c-5362-42ad-844e-98b5d552a39f|Ontwerp en InfrastructuurGP0|#95df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca;L0|#095df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca|Dorps- en handelskernen;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466;GP0|#4c1bedaa-96ae-4197-8a7f-a084b82cdeb4;L0|#04c1bedaa-96ae-4197-8a7f-a084b82cdeb4|Schoolomgevingen;GP0|#5a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a;L0|#05a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a|Woongebieden;GP0|#5c829497-840c-4a64-a1d3-06aa90b5d985;L0|#05c829497-840c-4a64-a1d3-06aa90b5d985|Zones voor bedrijven en diensten
Elektrische bakfiets groendienst Genthttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Elektrische-bakfiets-groendienst-Gent.aspx<p>​De onderhoudsploeg die het groen in de Tolhuiswijk en Portus Ganda beheert, maakt als eerste gebruik van een elektrische bakfiets (de Cycloprop), die tot wel 180 kg gewicht kan vervoeren en waarmee de groendienst Gent kleinere beheerstaken kan uitvoeren. De elektrische cargofiets dient als aanvulling op de klassieke voertuigen van de groendienst. </p><h4>Jaar van uitvoering</h4><p>Gestart met het gebruik ervan in november 2016</p><h4>Meer informatie</h4><p>Peter Van Overmeire<br>Dienst Service en Logistiek (Gent)<br>Tel: +32 9 266 53 00<br><a href="mailto:peter.vanovermeire@stad.gent">peter.vanovermeire@stad.gent</a></p><h4>Projectbeschrijving</h4><p>De onderhoudsploeg Astridpark (dienstzone Tolhuis en Portus Ganda) was vragende partij voor een alternatief voor haar klassieke voertuigen. Na overleg tussen de groendienst en de dienst service en logistiek werd gekeken met een marktonderzoek naar het beste alternatief. </p><p>Na bevragingen en testdagen nam de elektrische bakfiets, of ook wel  de ‘Cycloprop’ genoemd, de bovenhand. De inspiratie voor het model en type bakfiets werd gehaald bij de Gentse tuinaannemer ‘Tuinjan’ (<a href="http://www.tuinjan.be/">www.tuinjan.be</a>), die zich met een vergelijkbare elektrische bakfiets verplaatst en bij het groeiend aantal Gentse ondernemers hoort die voor hun verplaatsingen of leveringen een beroep doen op de fiets. </p><p>Na een positieve evaluatie van zowel de groendienst als de tuiniers zelf, is er al een tweede aankoop gepland. De aankoop van het model ‘Cycloprop’ wordt geleverd door het Frans bedrijf ‘Lovelo’(<a href="http://www.lovelo.com/">www.lovelo.com</a>), fabrikant van vrije tijds- en cargofietsen.</p><p>De bakfiets wordt gebruikt om kleinere beheertaken uit te voeren, zoals het onderhoud van het groen rond straatbomen of het scheren van hagen. Het toestel is snel en wendbaar en biedt een duurzaam alternatief voor het vervoer in de binnenstad. Hij is 2,35 meter lang, 1 meter breed en kan tot 180 kilo aan gewicht vervoeren. De fiets heeft bovendien een afsluitbare laadruimte, waarin borstels, schoppen en rijven passen. Ook kleine machines zoals een grasmachine of bosmaaier kunnen erin. </p><p>De bakfiets is naast een duurzaam alternatief ook een flexibele manier om beheerstaken uit te voeren waar de auto verbannen werd uit de binnenstad van Gent door het nieuw circulatieplan. De groendienst sprong sowieso al vaak op de fiets voor de korte verplaatsingen van het depot naar de werkplek, maar met de elektrische bakfiets zijn ze voortaan minder afhankelijk van collega’s die het materiaal moeten brengen.</p>GP0|#cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923;L0|#0cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923|Diensten en services;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6GP0|#5a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a;L0|#05a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a|Woongebieden;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466;GP0|#95df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca;L0|#095df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca|Dorps- en handelskernen
Kinderfietsdeelsystemenhttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Kinderfietsdeelsystemen.aspx<p>Kinderen groeien snel. Dat zorgt soms voor praktische problemen om kinderen aan een kwalitatieve kinderfiets op maat te helpen. Fietsende kinderen hebben immers geregeld een ‘nieuwe’ fiets nodig die past bij hun wisselende mogelijkheden en behoeften. Soms staat de gang of garage vol met fietsjes in afwachting tot het volgende kind erop kan rijden (wat plaats in beslag neemt). Soms wachten ouders met het aanschaffen van een nieuwe fiets omdat het kind er toch te snel uitgroeit (de fiets is te klein). Of omgekeerd, ze schaffen meteen een groter model aan (de fiets is te groot). Telkens een nieuwe fiets kopen kan ook een kostelijke zaak worden (kostprijs van fietsen). De tweedehandsmarkt kan daar zeker een antwoord in bieden, al ben je niet altijd zeker van de kwaliteit (duurzaamheid en veiligheid van de fietsen). De oplossing bestaat uit een soort van bibliotheek van kinderfietsen, een fietsotheek zeg maar. Dat is een uitleendienst voor kinderfietsen. Daar kan men via lidmaatschap en abonnement door middel van een deelsysteem fietsen gebruiken die op maat zijn van het kind. Toegang hebben tot een kinderfiets wordt zo belangrijker en waardevoller dan deze fiets zelf bezitten.</p><h4>Jaar van uitvoering  </h4><p>2014-2017</p><h4>Contactgegevens </h4><p>Elke aanbieder (zie detailfiche) heeft eigen contactpersonen. Pionier “Op Wielekes” maakt sinds 2016 werk van een Lerend Netwerk van zeer gelijkaardige kinderfietsdeelsystemen. De website <a href="http://www.opwielekes.be/">www.opwielekes.be</a> geeft een actueel overzicht van zowel Op Wielekes Depots als alle andere kinderfietsdeel-systemen. Ze ontwikkelden bovendien een gratis opstartpakket. Meer informatie via <a href="mailto:info@opwielekes.be">info@opwielekes.be</a>.</p><h4>Projectbeschrijving</h4><p>De opzet van een kinderfietsdeelsysteem of fietsotheek is meervoudig. Centraal staat de mogelijkheid om elk kind aan een kwalitatieve kinderfiets op maat helpen. Daarnaast willen de projecten ook niet-meer-gebruikte kinderfietsen, soms ook kinderzitjes, loopfietsen, aanhangfietsen, e.d. verzamelen. De initiatieven willen meer kinderen aan het fietsen te krijgen, en tegelijkertijd een milieuvriendelijk en sociaal project op te bouwen, dat bijdraagt aan leefbare, duurzame en sociale buurten. <br>Er zijn in Vlaanderen ondertussen een aantal voorbeelden van het concept van bibliotheek voor kinderfietsen. Ze mikken meestal op ouders met kinderen tot 12 jaar. De lokale uitwerking en uitvoering kan daarbij een aantal verschillen vertonen. We stellen hier vier in het oog springende voorbeelden kort voor.</p><ol><li>Op Wielekes (Gent)<br>Op Wielekes ging in 2014 in Gent van start als project van Netwerk Bewust Verbruiken. Kostprijs: 30 euro/jaar/kind, en een waarborg van 70 euro. Wie een eigen fietsje inbrengt, krijgt een jaar gratis lidmaatschap cadeau. Het project dat anderen inspireerde maakt kwalitatieve kinderfietsen toegankelijk door middel van een deelsysteem. Jonge gezinnen die lid zijn van Op Wielekes kunnen een loopfiets, een aanhangfiets of een kinderfiets gebruiken. Leden van Op Wielekes groeien mee met het aanbod. Naarmate hun kinderen groter worden, gebruiken ze wat ze op dat moment nodig hebben. Op Wielekes ging van start in Gent, de kinderfietsen krijgen een plek in de Fietskeuken Ledeberg.</li><li>Fietsbieb (Brugge, thans uitleenpunten in provincies West-Vlaanderen en Antwerpen)<br>De Fietsbieb ging in 2015 in Brugge van start als een initiatief van beweging.net West en is een project binnen Door Ons Volk Voor Ons Volk vzw. Kostprijs: 20 euro/jaar/kind, en een waarborg van 20 euro. Wie een kinderfiets, in goede staat, aan de fietsbieb schenkt, krijgt 1 jaar fietsgeld in ruil. Uitvoering: de werking van de fietsbieb draait op vrijwilligers. De fietsbieb droomt ervan een uitleenpunt uit te bouwen op zo veel mogelijk plaatsen en heeft thans uitleenpunten in provincies West-Vlaanderen en Antwerpen. Daar is niet alleen een groot aanbod aan kinderfietsen en een uitgebreide ploeg vrijwilligers voor nodig, maar ook degelijke locaties.</li><li>Fietsotheek (Mechelen)<br>De Fietsotheek ging in 2016 in Mechelen van start als initiatief het Fietsatelier Mechelen (Fietspunt Mechelen)en ’t Atelier, in samenwerking met de stad Mechelen. Kostprijs: 40 euro/jaar/kind (loopfiets 20 euro/jaar/kind), of 25 euro/half jaar/kind, en een waarborg van 50 euro. Je kan betalen met de ‘talentencheques’ van stad Mechelen. Als je zelf een kinderfiets schenkt aan de Fietsotheek, krijg je 50% korting op een abonnement. Uitvoering: door ’t Atelier, sociale werkplaats vzw. Fietsen krijgen geregeld een onderhoud door de eigen vakmensen, zij doen ook herstellingen aan democratische prijzen. </li><li>VeloKadee (Leuven)<br>VeloKadee ging in maart 2017 in Leuven van start, als project van een project van vzw Velo. Kostprijs: 60 euro/jaar/kind. Via de UitPas is er ook een kansentarief. Velokadee werkt met kinderfietsen van een Duits merk, gekend om de kindvriendelijkheid van de fietsen met lage instap om vlot op- en af de fiets te stappen en die genderneutraal zijn. Bovendien kan je bij Velo terecht voor het gratis onderhoud van deze kinderfiets. Velokadee wordt gerealiseerd aan de hand van sociale tewerkstelling.<br></li></ol><h4>Voordelen</h4><p>De voordelen voor de klant zijn:</p><ul><li>altijd een veilige fiets. Goed onderhouden en in prima staat.</li><li>altijd een fiets op maat van je kind. Ergonomisch en comfortabel.</li><li>geen dure kinderfietsaankopen. Bespaar honderden euro's met fietsaankopen voor je kroost.</li><li>geen overvolle gang of garage. Met kinderfietsen die je niet meer gebruikt.</li></ul><p>Uitgebreide info met meer details over het proces en de kinderfietsdeelsystemen vindt u in de bijhorende fiche.</p>GP0|#92c4cbb0-081d-4660-a45a-73184dcd2cf0;L0|#092c4cbb0-081d-4660-a45a-73184dcd2cf0|Fietscultuur en campagnes;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6;GP0|#cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923;L0|#0cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923|Diensten en servicesGP0|#5a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a;L0|#05a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a|Woongebieden;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466;GP0|#4c1bedaa-96ae-4197-8a7f-a084b82cdeb4;L0|#04c1bedaa-96ae-4197-8a7f-a084b82cdeb4|Schoolomgevingen
Flexibele fietsvakken met fietsmattenhttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Flexibele-fietsvakken-met-fietsmatten.aspx<p>Verschillende gemeenten hebben de laatste tijd geëxperimenteerd met het gebruik van ‘fietsmatten’ als tijdelijke oplossing voor kortparkeerders. Gent heeft in 2015 een proefproject met fietsmatten uitgevoerd. De ‘fietsmat’ is eigenlijk een flexibel fietsvak. Het grootste verschil is dat de fietsmatten tijdelijk worden ingezet en bestaan uit een mat die weer weggenomen kan worden. Een fietsmat kan worden gebruikt om uit te zoeken wat een geschikte locatie is voor een fietsvak. </p><p>Fietsmatten zijn ook geschikt voor historische locaties omdat er geen blijvende aanpassingen nodig zijn zoals belijning. Gent zette fietsmatten in om op historisch gevoelige locaties te testen of een permanent fietsvak zinvol is. Daarnaast wordt de fietsmat ingezet op een ludieke manier als tijdelijke fietsvakken. De ervaringen zijn wisselend. De kleuren en afbeeldingen kunnen naar wens worden aangepast. Om een fietsmat op zijn plek te houden is een zwaar materiaal nodig. </p><p>De mat in Gent bleef een aantal maanden liggen en de stad koos voor een drainagemat en strooizand als ondergrond. Een mat die voor korte periode wordt neergelegd is vaak lichter waardoor ervoor gezorgd moet worden dat de mat netjes blijft liggen. In alle gevallen moet de mat hard genoeg zijn om te voorkomen dat fietsen omvallen.<br> </p><h4>Jaar van uitvoering</h4><p>2015</p><h4>Contactgegevens</h4><p>Stad Gent – Francis Vergalle – <a href="mailto:francis.vergalle@stad.gent">francis.vergalle@stad.gent</a></p><h4>Projectbeschrijving</h4><p>Voor de Hema in Gent stonden altijd veel fietsen door elkaar gestald. Dit zorgde voor hinder. De stad heeft in het voorjaar van 2015 een fietsmat voor de Hema geplaatst om te testen of de locatie geschikt is voor een permanent fietsvak. De fietsmat markeert een zone waar fietsen geparkeerd kunnen worden, maar er zijn geen beugels of aanbindmogelijkheden. De ‘fietsmat’ is een flexibel fietsvak en is getest als proefproject. Wat zijn de ervaringen op dit moment? Gent heeft in 2015 een fietsmat ingezet om de kriskras gestalde fietsen op een ordelijke manier te stallen. Hierbij wordt vooral ingezet op kortparkeerders. Stadwachters wezen in het begin van het proefproject de fietsers de weg naar de matten. De gemeente heeft voor een mat gekozen in plaats van een geverfd vak vanwege het historische karakter van de locatie. De fietsmat heeft een drainagemat en zand als ondergrond en voelt stevig aan. Door het gebruik van zand kan de mat niet in brand raken door bijvoorbeeld een sigaret. </p><p>Fietsvakken en fietsmatten zijn over het algemeen eenvoudig te realiseren, zijn intuïtief te gebruiken en geschikt voor fietsen van verschillende maten. Een nadeel is het ontbreken van aanleun- en aanbindmogelijkheden waardoor fietsen kunnen omvallen. Bovendien heeft een fiets een eigen standaard nodig. Fietsmatten hebben nog specifieke voor- en nadelen.</p><p>Voordelen van fietsmatten</p><ul><li>Tijdelijke oplossing</li><li>Het is niet nodig om verf te gebruiken (voordeel voor het milieu en op historische locaties).</li><li>Ze kunnen bijvoorbeeld op parkeerplaatsen voor auto’s worden gelegd.</li></ul><p>Nadelen van fietsmatten</p><ul><li>Opslag van de matten</li><li>Uitrollen en weer binnenhalen</li><li>De manier waarop de matten blijven liggen op de grond</li><li>Toegankelijkheid van de matten door het materiaalgebruik en stabiliteit van de fiets</li><li>Onderhoud van de matten zoals schoonhouden en reparaties</li><li>Onderhevig aan slijtage, vooral een aandachtspunt bij veelvuldig gebruik<br></li></ul>GP0|#be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273;L0|#0be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273|Fietsparkeren;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6GP0|#95df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca;L0|#095df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca|Dorps- en handelskernen;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466