Fietsberaad wil met wegbeheerders afspraken maken over fietsoverstekenhttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/werkgroep-fietsoversteken.aspx<p>Fietsberaad Vlaanderen start een wekgroep rond <strong>"Oversteekvoorzieningen voor fietsers"</strong>. Met de werkgroep wil Fietsberaad Vlaanderen tot afspraken komen over hoe fietsoversteekvoorzieningen best aangeduid worden door de verschillende wegbeheerders (Agentschap Wegen en Verkeer, steden en gemeenten). </p><p>De installatie van deze werkgroep volgt op verschillende opmerkingen die zowel de VVSG, de Vlaamse overheid als Fietsberaad Vlaanderen verzamelden over het verwijderen van fietsoversteekvoorzieningen langs gewestwegen. Dat gebeurde conform een intern dienstorder van AWV. Maar ook lokale wegbeheerders passen vandaag de dag verschillende regelingen toe en gebruiken verschillende kleuren om oversteekvoorzieningen aan te duiden. Het geeft aan dat er op dit moment geen vaste praktijk is die wegbeheerders hanteren. Ook de wegcode maakt een toepassing op het terrein soms moeilijk. </p><p>Fietsberaad Vlaanderen wil nu kijken waar het misloopt en wat mogelijke oplossingen zijn. Het doel van de werkgroep is om in een beperkt aantal bijeenkomsten de problematiek te schetsen en voorstellen te verzamelen. Na een bespreking willen we in de werkgroep een keuze maken en die motiveren aan wegbeheerders. Uiteraard zijn de verschillende wegbeheerders, maar bijvoorbeeld ook de politie en de Fietsersbond, vertegenwoordigd in de werkgroep. Mogelijk zal de werkgroep ook aanbevelingen maken voor aanpassing van de wegcode. </p><p>Het is aan de wegbeheerders om de gemaakte afspraken intern te vertalen naar hun eigen dienstorders en/of richtlijnen. Het uitdrukkelijke doel is wel om tot een meer uniforme en herkenbare aanpak te komen voor de weggebruikers. De werkgroep zal nog tijdens de zomer een eerste bijeenkomst houden. </p>2016-06-15T22:00:00Z
F-logo duidt fietssnelwegen aanhttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/F-logo.aspx<p>​De vijf Vlaamse provincies maken hun fietssnelwegen op dezelfde manier herkenbaar. Samen ontwikkelden ze een logo en een uniforme bewegwijzering voor de fietssnelwegen of fietsostrades. Die moeten de 110 geselecteerde trajecten, goed voor 2400 kilometer rechtlijnige fietsroutes, duidelijk zichtbaar maken. De trajecten zijn nu soms moeilijk te volgen omdat ze bestaan uit verschillende soorten infrastructuur: vrijliggende fietswegen, jaagpaden, fietspaden, fietsstraten, autoluwe wegen,… </p><p> </p><p>Het een netwerk van fietssnelwegen bestaat uit fietsroutes tussen grote steden en langs rechtlijnige infrastructuren zoals spoorwegen, autosnelwegen en kanalen. Bij voorkeur loopt het traject over een vrijliggende fietsweg of een jaagpad. Bij ruimtegebrek loopt ze over een fietspad, door een fietsstraat of over een autoluwe weg. Door die verschillende soorten infrastructuur is het volgen van de fietsostrade of fietssnelweg niet altijd even duidelijk. Daarom ontwikkelden de vijf Vlaamse provincies een routetaal waarmee de fietsostrades op het terrein herkenbaar zullen zijn. De routetaal bestaat uit een logo, een zuil, bewegwijzering  en een unieke nummering voor elke fietssnelweg.</p><p><strong><em>Proeftrajecten<br></em></strong>De provincie Vlaams-Brabant test het logo en de bewegwijzering uit op de fietssnelweg Leuven-Brussel. Het proeftraject, over 2 kilometer, situeert zich tussen de fietsbrug over de Bijlokstraat in Herent en de Kolonel Begaultlaan in Leuven. De provincie Antwerpen installeerde tegelijkertijd een proeftraject op de fietsostrade Antwerpen-Essen. Daar vind je in Kalmthout het logo en de bewegwijzering over bijna 6 kilometer van de Turfvaartlaan tot net voorbij het station Heide. </p><p>Aan gebruikers van de fietssnelwegen wordt hun mening gevraagd via de websites <a href="http://www.fietssnelwegen.be/"><span style="text-decoration:underline;">www.fietssnelwegen.be</span></a> of <a href="http://www.fietsostrades.be/"><span style="text-decoration:underline;">www.fietsostrades.be</span></a>. Op die manier willen beide provincies bijsturen in de bewegwijzering als dat nodig zou zijn. De conclusies worden ook meegenomen bij het plaatsen van de bewegwijzering op de andere fietsostrades.</p><p><strong>Uniforme routetaal<br></strong>Designer Stefan Schöning ontwikkelde het logo en de bewegwijzering. Het geheel vormt een soort van 'routetaal' specifiek voor fietsostrades/fietssnelwegen. Een taal die de routes herkenbaar en eenvoudig te volgen maakt. Op termijn willen de provincies deze routetaal over alle fietssnelwegen in Vlaanderen uitrollen. Vlaanderen zal ook een vraag richten aan Brussel, Wallonië én Fietsland Nederland om ook deze routetaal te gebruiken. </p><p><strong>Unieke nummering<br></strong>Iedere fietssnelweg kreeg een unieke code: de letter F + een cijfer. Zo is de fietssnelweg Leuven-Brussel 'F3' en de fietsostrade Antwerpen-Essen 'F14'. Een nummering gelijkaardig aan de E-nummering van autosnelwegen. Het nummer verschijnt telkens in het logo en op de route van de betrokken fietsostrade. Dat maakt de route herkenbaar en biedt de fietsers meer duidelijkheid. Dit is ook handig voor routeplanners en voor de hulpdiensten.</p>2016-05-30T22:00:00Z
Resultaten FietsTelweek 2015http://www.fietsberaad.be/Projecten/Paginas/Resultaten-FietsTelweek-2015.aspx<p style="text-align:justify;">​Almaar meer Vlamingen springen op de fiets, zowel in hun vrije tijd als voor woon-werkverkeer. Toch weten we heel weinig over de Vlaamse fietser. Nooit eerder dan tijdens de eerste FietsTelweek werd het fietsgebruik en -gedrag van de Vlaming grondig in kaart gebracht, laat staan gedigitaliseerd. In 2015 liep de FietsTelweek van16 tot 22 september, een week lang werd toen elke fietser én fietskilometer in Vlaanderen geteld.</p><p style="text-align:justify;"><em><strong>Fietstellingen met telpunten</strong></em></p><p style="text-align:justify;">Het Agentschap Wegen en Verkeer, de vijf Vlaamse provincies en 150 Vlaamse steden en gemeenten engageerden zich om tijdens de FietsTelweek op 420 locaties fietstellingen te organiseren. Dit gebeurde zowel aan de hand van automatische methoden (telslangen, telcamera’s) als door manuele tellingen. Deze tellingen geven inzicht in het fietsgedrag (aantal, tijdstip, …) op bepaalde locaties. In de loop van de fietstelweek werden in totaal zo’n 1.000.000 fietsers geteld. Uit de verwerking van de resultaten blijkt dat overheden meer inspanningen moeten doen om hun data te standaardiseren. Slechts 55% van de aangeleverde data konden worden verwerkt. Data werden niet aangeleverd in het juiste formaat, er waren telresultaten zonder of met onvolledige vermelding van de tellocatie. Hierdoor kon de verwerking niet automatisch gebeuren en waren sommige gegevens onbruikbaar. Een uniforme aanpak is noodzakelijk voor het verzamelen en aanleveren van data bij grootschalige telcampagnes. Fietsberaad Vlaanderen wil met alle overheden afspraken maken over de modelbestekken die voorwaarden vastleggen om dataverzameling te organiseren. Daarbij hoort ook de opmaak van een ruim gedragen standaard template voor dataverzameling.</p><p style="text-align:justify;"><em><strong>Fietstellingen met de FietsTelApp</strong></em></p><p style="text-align:justify;">Met deze gratis app konden fietsers hun eigen fietsgedrag registreren, een Europese primeur! Voor de individuele fietser leverde dit informatie op over het aantal fietskilometers en bijvoorbeeld het verplaatsingsmotief van de fietsverplaatsingen, maar ook over de afgeleide impact op mobiliteit, gezondheid en klimaat. Door deze gegevens over alle fietsers te aggregeren ontstaat een globale ‘fietskaart’ over bv. het aantal fietsers, de gemiddelde snelheid of de herkomst en bestemmingsverdeling op bepaalde routes.</p><p style="text-align:justify;">Ongeveer 5.000 app-gebruikers deden in totaal 17.500 fietsverplaatsingen en fietsten samen ruim 70.000 fietskilometers. De gemeten gemiddelde triplengte bedraagt 5,4 km wat vrij goed aansluit bij bijvoorbeeld het Onderzoek Verplaatsingsgedrag dat voor fietsverplaatsingen een gemiddelde verplaatsingsafstand van 5,2 km rapporteert. Verder blijkt 40% van de trips van, naar of binnen de kernen van steden en gemeenten te vallen en 60% buiten de kernen. Deze kernen werden artificieel bepaald door middel van vaste perimeters (stralen 500m, 1km, 1,5km, …) rond het centrum van steden en gemeenten ter bevordering van de dataverwerking. Het zijn dus geen grenzen bebouwde kommen. Uit de geregistreerde verplaatsingen blijkt eveneens dat 12% van de trips van en naar het station zijn waarbij de gemiddelde fietser 4 km aflegt met uitschieters tot 40 km.</p><p style="text-align:justify;">Onderstaande grafiek toont het totaal aantal fietskilometers van de app gebruikers tijdens de FietsTelweek. Vooraan de grafiek is woensdag, de eerste dag van de FietsTelweek en zo verder tot achteraan dinsdag, de laatste dag van de FietsTelweek. De weekdagen, in de blauwe kleur met inbegrip van de ochtend- en avondspits springen er duidelijk uit ten opzichte van de weekenddagen in het oranje. Ook woensdag heeft een kleine piek rond de middag, dat wellicht te verklaren valt door de schoolverplaatsingen. </p><p style="text-align:justify;"><img alt="Grafiek FTW 2015.png" src="/Projecten/PublishingImages/Paginas/Resultaten-FietsTelweek-2015/Grafiek%20FTW%202015.png" style="margin:5px;" /> </p><div style="text-align:justify;"><em><strong>Dataplatform Fiets</strong></em></div><div style="text-align:justify;">Al de verzamelde data is consulteerbaar via een open dataplatform over fietsgebruik, <span style="color:#1f497d;font-family:"calibri",sans-serif;font-size:11pt;"><a href="http://www.dataplatformfiets.be/" target="_blank"><span style="color:#1f497d;text-decoration:none;"><span style="text-decoration:underline;">http://www.dataplatformfiets.be/</span></span></a> </span>. Hierop zijn de fietsintensiteiten in kleur op de wegen te zien (data afkomstig van de FietsTelApp) en kan de informatie van de telpunten bevraagd worden, zoals de voorstelling van het weekverloop en het dagverloop. Fietsberaad Vlaanderen en Fietsberaad Nederland hebben samen het initiatief genomen om dit open dataplatform Fiets te ontwikkelen, in samenwerking met UGent en NHTV-hogeschool in Breda. Op dit platform worden alle fietsdata verzameld en eenvoudig ontsloten voor alle betrokkenen in het fietsbeleid. Inzicht over aantallen, veel gebruikte of te mijden trajecten, snelheden, herkomst en bestemming van fietsers kunnen helpen om fietsers beter te begrijpen en het fietsbeleid verder te verfijnen. Op deze Béta-versie van het open dataplatform Fiets kunnen de verwerkte fietsdata van de FietsTelweek geconsulteerd worden: alle verwerkte data van de app en de data afkomstig van de telpunten.</div>

 

 

Kids on Wheels, meer kinderen op de fiets in Dendermondehttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Kids-on-Wheels,-meer-kinderen-op-de-fiets-in-Dendermonde.aspx<p>‘Kids on Wheels’ is een initiatief van Jeugdopbouwwerk en Buurtsport, in samenwerking met de stad Dendermonde. Elke woensdagnamiddag wordt in de Serboswijk een sport- en spelaanbod voorzien. Daarbij wordt met name ook participatie nagestreefd van meer kwetsbare kinderen. Er bleek al snel dat de kinderen graag op de fiets wilden (met name die van de begeleiders). Vanuit die ‘lust om te fietsen’ ontstond een samenwerking van verschillende partijen om te zorgen voor een aanbod aan leenfietsen en -steps, waardoor zoveel mogelijk kinderen de mogelijkheid zouden krijgen om te fietsen of steppen. Dankzij Volkswelzijn Dendermonde werd een locatie in de buurt ingericht tot fietsenatelier met ruimte voor stockage. Zo kwam een uitleendienst voor fietsen en steps tot stand. Kinderen die de geleende fiets zorgvuldig behandelen kunnen sparen voor een eigen fiets. Naast het ter beschikking stellen van de fietsen en steps is er ook opleiding in het (veilig) fietsen en het herstellen van fietsen.</p><p><em>Periode van uitvoering</em></p><p>vanaf 2014 - lopend</p><p><em>Contactgegevens</em></p><p>Karel Brits, Mobiliteitsambtenaar, <a href="mailto:Karel.BRITS@dendermonde.be">Karel.BRITS@dendermonde.be</a>, tel. 052 - 25 11 42<br> Betrokken partijen: Sportdienst Dendermonde, Jeugdopbouwwerk, Opvoedingspunt ‘Opvoedensamen’, de dienst Mobiliteit en de leerwerkplaats van het OCMW.</p><p><em>Evaluatie en vervolg</em><br> Het project kreeg een nominatie in het kader van de Ethias ‘Prevention Awards’. In het kader van de Ronde van Grembergen , die altijd in het teken staat van een goed doel, kreeg het project extra centen voor de werking. <br>  <br><em>Twee vliegen in één klap: sociale integratie en meer kinderen op de fiets!</em><br>Het project combineert twee doelstellingen. Enerzijds wordt aan kinderen de mogelijkheid geboden om veilig te leren fietsen/steppen, en fietsen en steps te herstellen. Anderzijds worden (vaak kwetsbare) kinderen beter geïntegreerd in hun leefomgeving via een gemeenschappelijke sport- en spelbeleving. Hun verantwoordelijkheidszin wordt tenslotte gestimuleerd omdat ze de hoede krijgen over een leenfiets die ze eventueel kunnen verwerven.</p><p>Uitgebreide info vindt u in de bijhorende FICHE_Kids on wheels</p>GP0|#92c4cbb0-081d-4660-a45a-73184dcd2cf0;L0|#092c4cbb0-081d-4660-a45a-73184dcd2cf0|Fietscultuur en campagnes;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6GP0|#5a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a;L0|#05a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a|Woongebieden;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466;GP0|#4c1bedaa-96ae-4197-8a7f-a084b82cdeb4;L0|#04c1bedaa-96ae-4197-8a7f-a084b82cdeb4|Schoolomgevingen
Luik verhuurt elektrische stadsfietsenhttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Luik-verhuurt-elektrische-stadsfietsen.aspx<p>In 2013 werd de Stad Luik verkozen als pilootstad in het kader van het Waalse Fietsplan ‘Wallonie Cyclable’. De stad ontwikkelde daarop een werkprogramma. Dit omvatte <br>- een fietsnetwerk met éénrichtingsverkeer ten behoeve van fietsers, <br>- fietsenstallingen, <br>- opleidingen voor fietsers, <br>- communicatiecampagnes<br>- de werking van ‘Vélocité’, een fietsverhuurdienst die is opgericht door de Stad en de Fietsersvereniging Pro Vélo. <br><br> Deze laatste dienst bevindt zich aan het station van Luik-Guillemins. Stadsfietsen kunnen er worden gehuurd voor een maand (€ 10), een trimester (€ 20) of een jaar (€ 80). Dit programma had van bij de start een groot succes (644 lange en half lange huurperiodes). Gesterkt door dit succes besliste de Stad om ook elektrische fietsen op te nemen in het aanbod: begrijpelijk, want Luik staat bekend om zijn hoogteverschillen. Tegen maart 2017 zullen 440 personen of gezinnen gedurende twee maanden gratis een e-bike uitproberen. De testpersonen worden uitgekozen op basis van hun mobiliteitsprofiel (de kans dat ze overstappen van gemotoriseerd vervoer op de fiets).<br> <br><em>Periode van uitvoering</em></p><p>2013 - 2017</p><p><em>Contactgegevens</em></p><p>Vélocité - Pro Velo, Gare des Guillemins, 04/222 99 54, <a href="http://www.liege.be/velocite">www.liege.be/velocite</a> </p><p><em>Uitvoering</em><br>In de opstartperiode (2013) werden een programma en een budget opgesteld door het stadsbestuur, in samenwerking met een stedelijke fietscommissie. Deze bevatte alle actoren betrokken bij het fietsbeleid. De verschillende deelmaatregelen werden daarop stuk voor stuk opgestart volgens het uitgewerkte programma, vanaf 2013. Verder wordt er intensief gecommuniceerd naar de bevolking over het plan en zijn evolutie.<br>Het totale budget voor ‘Liège Ville Pilote Wallonie cyclable’ bedraagt € 1.280.000. € 90.000 gaat naar het proefproject met elektrische fietsen. </p><p><em>Evaluatie en vervolg</em><br>De cijfers over het gebruik van de fiets in het algemeen, en de elektrische fietsen in het bijzonder worden opgevolgd. De Stad Luik werd omwille van de fietsverhuurdienst Vélocité genomineerd voor de ‘Belfius Smart City Award 2015’.</p><p>Uitgebreide informatie vindt u in de FICHE_Luik_verhuur elektrische fietsen</p>GP0|#cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923;L0|#0cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923|Diensten en services;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6GP0|#5a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a;L0|#05a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a|Woongebieden;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466
Iedereen op de fiets, fietsen mogelijk maken voor iedereenhttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Iedereen-op-de-fiets,-fietsen-mogelijk-maken-voor-iedereen.aspx<p>Het is bekend dat mobiliteit een probleem kan vormen als men op zoek is naar werk. Niet elk gezin heeft een auto. Als er geen wagen ter beschikking is in een huishouden kan solliciteren moeilijk zijn, maar ook dagdagelijkse activiteiten zoals inkopen doen, op bezoek gaan bij familie enz… Het openbaar vervoer kan vaak een oplossing bieden, maar niet iedereen - zeker laag opgeleide mensen niet - begrijpt het functioneren ervan goed. De fiets kan dan (een deel van) de oplossing zijn. De vzw Samenlevingsopbouw lanceerde het project en de brochure ‘Iedereen op de fiets’. De bedoeling ervan is mensen op de fiets krijgen om ze op die manier mobiliteit en meer kansen te bieden om deel te nemen aan de samenleving. De tijd is er rijp voor, want de fiets is niet meer, zoals vroeger, het vervoermiddel van de minder bedeelde, maar het meest actuele, toegankelijke en hippe vervoermiddel van deze tijd!<br><br><em>Jaar van uitvoering</em></p><p>2011-2015</p><p><em>Contactgegevens</em></p><p>Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw, Gasstraat 12-14, 2060 Antwerpen, <a href="mailto:Joke.verlaet@samenlevingsopbouw.be,%20gsm%200473">Joke.verlaet@samenlevingsopbouw.be, gsm 0473</a> - 86 77 75<br>www.Mobiel21.be (actieprogramma ‘Mobikansen’).<br>Brochure: <a target="_blank" href="http://www.samenlevingsopbouw.be/images/sov/pdf/publicaties/2015-09_Iedereen_op_de_fiets_-_Samenlevingsopbouw_Antwerpen_stad.pdf">Iedereen op de fiets</a> </p><p><em>U</em><em>itvoering</em><br>Het project haalt zijn inspiratie bij een eerdere actie ‘Deurne Fietst’ (met steun van de Vlaamse Regering), alsook bij het actieprogramma ‘Mobikansen’ dat vervoersarmoede moet tegengaan.<br>Actiedomeinen:<br>· Bevraging van de bevolking<br>· Tweedehands fietsenmarkt<br>· Buurtfietsatelier<br>· Leren fietsen (fietsschool)<br>· Fietsduo’s (samen op pad, samen sterker)<br>· Fietsen in het verkeer<br>· Leren fietsen herstellen<br>· Je fiets (thuis) stallen<br>· Beschermde buurtfietsparkings<br> <br><em>Een overdraagbaar concept</em><br>Deze actie is gemakkelijk over te plaatsen naar andere regio’s, gemeenten of wijken waar bepaalde groepen lijden aan vervoersarmoede. </p>GP0|#cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923;L0|#0cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923|Diensten en services;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6GP0|#5a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a;L0|#05a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a|Woongebieden;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466
Park and bike met Blue bikes in Lierhttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Park-and-bike-met-Blue-bikes-in-Lier.aspx<p>Dit project werd geïnitieerd naar aanleiding van een vraag van het fietspunt om een ruimer systeem van deelfietsen uit te bouwen. In het beleidsplan van de stad stond reeds de ambitie om extra huurfietsen in Lier aan te bieden. Het centrale idee is om randparkings en busstations aantrekkelijker te maken door voor de laatste kilometer (tot in het stadscentrum) Blue Bike-hubs te voorzien. De afstand om van de rand te voet naar het stadscentrum te komen wordt beschouwd als lang , maar per fiets is die perfect overbrugbaar. Zo zullen ook minder mensen met de auto tot in het stadscentrum komen. Bovendien hebben de bezoekers op de Blue Bike meer flexibiliteit om ook in de stad meerdere plaatsen aan te doen (winkels, horeca, toeristische locaties,…)<br> <br><em>Periode van uitvoering</em></p><p>2012 - 2016</p><p><em>Contactgegevens</em><br>Stad Lier: Karin Van Asch, Consulent Mobiliteit, tel. 03 8000 383, gsm 0494 52 44 28, karin.vanasch@lier.be <br>Voor de Blue-bikes zelf: NMBS – Blue Mobility.</p><p><em>Uitvoering</em><br>Er was een bestaande Blue-bike hub aan het trein- en busstation aan het Leopoldplein. Dit concept wordt uitgebreid naar de andere kant van de stad door een hub in te planten aan de grootste randparking (De Mol), waar ook bussen passeren, en aan de Veemarkt waar er een belangrijk busstation én een randparking is. Klanten betalen 1 euro per rit (max. 24u) en een abonnement van 10 euro per jaar.<br> <br><em>Evaluatie en vervolg</em><br>Het systeem van de Blue-Bikes is oorspronkelijk gestart als een aanvulling op het openbaar vervoer en met name de trein (de NMBS was de initiatiefnemer). Het project in Lier bewijst – nog voor het volledig is uitgerold - dat het systeem ook een goeie bijdrage kan leveren aan het succes van het concept Park&Ride en op langere termijn aan het autoluw maken van de stadskern. Daardoor wordt ook een betere omgeving gecreëerd om te fietsen.</p><p>Uitgebreide info vindt u in de FICHE_Lier_Blue bikes</p>GP0|#cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923;L0|#0cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923|Diensten en services;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6GP0|#95df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca;L0|#095df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca|Dorps- en handelskernen;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466
Fietsmarkeringen bij kruising gewestweg te Roeselarehttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Fietsmarkeringen-bij-kruising-gewestweg-te-Roeselare.aspx<p>Bij de inrichting van een tunnel onder de spoorweg en de bijhorende herinrichting van de rotonde ter hoogte van de Leopold lll-laan met de Rotsestraat en de Spoorweglaan in Roeselare, heeft de stad Roeselare besloten de wegmarkering voor fietsers te wijzigen. Met de nieuwe wegmarkering worden autobestuurders en fietsers duidelijk gemaakt dat fietsers in twee richtingen kunnen oversteken. Daarnaast moet de nieuwe wegmarkering de voorrangsituatie verduidelijken. De wegmarkering bestaat uit de afbeelding met een fietser en een sergeantstreep die de rijrichting van de fietser aangeeft. <br> <br><em>Jaar van uitvoering</em><br>De wegmarkering werd aangebracht eind 2014, bij het beëindigen van de werken. </p><p><em>Meer informatie</em><br>Els Depuydt, Ingenieur wegenis en mobiliteit, <a href="mailto:EDepuydt@roeselare.be">EDepuydt@roeselare.be</a>, tel. 051/26 23 80, Botermarkt 2, 8800 Roeselare<br> <br><em>Projectbeschrijving</em></p><p>In het kader van het beveiligen van de spoorwegovergangen werd door Infrabel en de stad Roeselare geopteerd voor de aanleg van een tunnel onder de spoorweg. Bij het aanleggen van de tunnel, moest ook de inrichting van de omgeving herbekeken worden. Er werd een studiebureau aangesteld om een wegenisontwerp op te maken. Het ontwerp werd ter advies voorgelegd aan verschillende diensten binnen de stad (ruimtelijke ordening, politie,..) maar ook aan externe partijen zoals de lokale afdeling van de Fietsersbond. Op basis van hun input werden aanpassingen gemaakt. Het project werd tevens voorgesteld aan de omwonende burgers op een infovergadering. Na goedkeuring werd het ontwerp uitgevoerd door aannemer Verhelst uit Oostende. De totale kostprijs van het project bedroeg 3 miljoen euro, waarvan een groot deel is aangewend voor de tunnelinfrastructuur. De bijdrage van de stad bedroeg €920.000. Hier viel ook de wegmarkering onder. <br> Er is geen sprake van een evaluatie of monitoring van de nieuwe markering. Wel houdt de stad meldingen of reacties bij, evenals ongevallenstatistieken. Waar nodig zullen bijsturingen of aanpassingen worden uitgevoerd. </p>GP0|#79869f5c-5362-42ad-844e-98b5d552a39f;L0|#079869f5c-5362-42ad-844e-98b5d552a39f|Ontwerp en Infrastructuur;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6GP0|#5a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a;L0|#05a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a|Woongebieden;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466
Burgemeester op de fiets in de Kempen, een geslaagde campagnehttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Burgemeester-op-de-fiets-in-de-Kempen,-een-geslaagde-campagne.aspx<p>De actie ‘burgemeester op de fiets’ kadert in het project ‘Kempen 2020’ rond energie- en klimaatbeleid. In dat kader hebben 29 burgemeesters het engagement genomen om 20% minder broeikasgassen uit te stoten tegen 2020. Elk jaar is er een evenement in dit kader. Eind 2015 was het thema ‘actie ondernemen en inspireren’. In dat kader werd de campagne 'Burgemeester op de fiets' gelanceerd, die de burgemeesters uitdaagde om één werkweek alle verplaatsingen met de fiets te doen. Het doel van deze actie was om mensen aan te zetten meer verplaatsingen met de fiets te doen, door de burgemeester uit te spelen als boegbeeld.<br><br><em>Jaar van uitvoering</em></p><p>2015</p><p><em>Contactgegevens</em></p><p>Intercommunale ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK), Steven Heylen, <a href="mailto:Steven.Heylen@iok.be">Steven.Heylen@iok.be</a>, <a href="http://www.kempen2020.be/">www.kempen2020.be</a>, tel. 014/58 09 91<br> <br><em>Uitvoering</em><br>Na het startevenement waar alle deelnemende burgemeesters op aanwezig waren hebben de burgervaders- en –moeders getracht om een week lang hun verplaatsingen maximaal met de fiets te doen. Ze schreven hun ervaringen in een dagboek en aan het eind van de week gaven zij hun commentaren door. De quotes van de deelnemende burgemeesters werden gepubliceerd in de ‘duurzaamheidskrant’ van het IOK van 22 september 2015 (in bijlage, zie blz. 6 en volgende). De opmaak van dit artikel diende tevens als evaluatie van het initiatief. Verschillende burgemeesters hebben hun eigen uitdaging gebruikt om ook het college en/of gemeentepersoneel aan te zetten om meer te fietsen. Dit heeft ervoor gezorgd dat in heel wat gemeenten fietspromotiebeleid een nieuw leven werd ingeblazen, waardoor deze campagne van een week ook een duidelijk effect op langere termijn heeft bewerkstelligt. Bovendien kreeg de campagne veel persaandacht. Dit initiatief wordt m.a.w. heel positief geëvalueerd.</p><p><em>Evaluatie en vervolg</em><br>‘Burgemeesters op de fiets’ vormde de ideale lancering van een bredere fietspromotie in de Kempen. Het IOK, de Intercommunale ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen zet, samen met de gemeentebesturen en andere partners, volop in op fietspromotie in de regio. Het IOK werkt aan een Europees projectvoorstel (met o.a. provincie Antwerpen en buitenlandse partners) ter versterking van de doelstelling om in de Kempen een fietscultuur (op vlak van woon-werk en schoolverkeer) te realiseren . Ook start stad Geel samen met IOK en een aantal bedrijven en scholen uit Geel een campagne rond ‘Geel op de Fiets’, een fietsdag op 3 mei 2016. Tevens loopt al bijna een jaar het Kempens initiatief ‘fietsende managers’…<br> <br><em>Een overdraagbaar concept</em><br>Deze actie is gemakkelijk over te plaatsen naar andere regio’s of gemeenten. Het inschakelen van de ‘bekende personen’ die burgemeesters toch zijn in hun regio werkt dubbel inspirerend, vooral omdat van hen niet wordt verwacht dat ze regelmatige fietsgebruikers zijn.</p>GP0|#92c4cbb0-081d-4660-a45a-73184dcd2cf0;L0|#092c4cbb0-081d-4660-a45a-73184dcd2cf0|Fietscultuur en campagnes;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6GP0|#5a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a;L0|#05a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a|Woongebieden;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466
Ovonde in Maaseik verhoogt de verkeersveiligheidhttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Ovonde-in-Maaseik-verhoogt-de-verkeersveiligheid.aspx<p>Dit project omvat de heraanleg van een druk en gevaarlijk kruispunt in Maaseik. Het nieuwe ontwerp is een ovonde waarbij de doorstroom en verkeersveiligheid verhoogt. Door aanliggende fietspaden en veilige oversteekplaatsen, verbetert de situatie voor de fietser duidelijk. </p><p><em>Jaar van uitvoering</em><br>Het project startte in januari 2012 en was afgerond in februari 2013.</p><p><em>Meer informatie</em><br>Peter Stulens, Projectleider MOW, tel. 011 74 23 37, <a href="mailto:Peter.stulens@mow.vlaanderen.be">Peter.stulens@mow.vlaanderen.be</a> </p><p><em>Projectbeschrijving</em><br>Het kruispunt Koning Boudewijnlaan (N78) – Koningin Fabiolalaan (N78) – Bleumerstraat – Sionstraat – Schillingsstraat – Maaseikerweg is één van de drukste en gevaarlijkste kruispunten van de stad Maaseik. De doorstroom voor de autogebruikers was niet optimaal en tijdens de spitsuren bevordert dit de veiligheid van de fietser niet. Deze doelgroep, de fietser, heeft daarom een belangrijk voordeel bij het ontwerp van het nieuwe kruispunt. Bovendien is dit kruispunt gelegen op een route van het fietsknooppuntennetwerk, waardoor de recreatieve fietsers deze doelgroep uitbreiden. </p><p>In januari 2012 werd gestart met de aanleg van een ovonde – een ovale rotonde. Deze ovonde heeft zes invalswegen waarbij de op - en afritten van de N78 telkens een aparte aansluiting hebben. De fietsers kunnen op een aanliggend fietspad rijden. De fietsers kruisen de ovonde dwars waarbij de fietser telkens maar één rijrichting en één rijvak moet oversteken. De aanleg van de ovonde gebeurde in vier grote stappen: De eerste drie maanden werden voorbereidende werken uitgevoerd. De daaropvolgende zes maanden werd de ovonde zelf aangelegd. De derde fase omvat werken buiten de ovonde en nam 4 maanden in beslag. Sinds het begin van deze fase werd het verkeer al via de ovonde geleid, wat de verkeershinder deed afnemen. Ten slotte werd in de laatste fase gewerkt aan de heraanleg van de oprit van de Pater Sangersbrug. Dit nam circa 14 nachten in beslag. </p><p>Exacte cijfers over de impact op het aantal verkeersongevallen zijn nog niet bekend. Maar tussen 2010 en 2012 kon men op de N78 een daling zien van het aantal ongevallen. En net voor en tijdens deze periode werden een aantal infrastructurele werken uitgevoerd, dus kan men besluiten dat deze werken een impact hebben op de afname van het aantal slachtoffers.<br><img src="/Kennisbank/PublishingImages/Paginas/Ovonde-in-Maaseik-verhoogt-de-verkeersveiligheid/Ovonde%20Maaseik%20VOOR.jpg" alt="Ovonde Maaseik VOOR.jpg" style="margin:5px;width:1309px;" /><br>VOOR: Kruispunt N78 – Maaseikerweg – Bleumerstraat (vanop de Maaseikerweg)<br></p><p><img src="/Kennisbank/PublishingImages/Paginas/Ovonde-in-Maaseik-verhoogt-de-verkeersveiligheid/Ovonde%20Maaseik%20VOOR2.jpg" alt="Ovonde Maaseik VOOR2.jpg" style="margin:5px;" /><br>VOOR: Kruispunt N78 – Sionstraat – Bleumerpoort (vanop de Sionstraat)</p><p><br><img src="/Kennisbank/PublishingImages/Paginas/Ovonde-in-Maaseik-verhoogt-de-verkeersveiligheid/Ovonde%20Maaseik%20NA.jpg" alt="Ovonde Maaseik NA.jpg" style="margin:5px;" /><br>NA (Bron: Uit Maaseik Informatief, editie april 2014, jg. 26 nr 4, <a target="_blank" href="https://issuu.com/stadmaaseik/docs/info_april_2014">https://issuu.com/stadmaaseik/docs/info_april_2014</a>)<br></p><p><img src="/Kennisbank/PublishingImages/Paginas/Ovonde-in-Maaseik-verhoogt-de-verkeersveiligheid/Ovonde%20Maaseik%20plan.jpg" alt="Ovonde Maaseik plan.jpg" style="margin:5px;" /><br>PLANNEN (Bron: Stijven J. (2012) Werken ovonde Bleumerpoort Maaseik starten op maandag 16 januari. <a target="_blank" href="http://www.hbvl.be/cnt/aid1106721/werken-ovonde-bleumerpoort-maaseik-starten-op-maandag-16-januari">http://www.hbvl.be/cnt/aid1106721/werken-ovonde-bleumerpoort-maaseik-starten-op-maandag-16-januari</a>.)</p>GP0|#8550008c-0310-4776-914b-8f2a88b714d3;L0|#08550008c-0310-4776-914b-8f2a88b714d3|Veilige fietsnetwerken;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6;GP0|#79869f5c-5362-42ad-844e-98b5d552a39f;L0|#079869f5c-5362-42ad-844e-98b5d552a39f|Ontwerp en Infrastructuur