Nieuw themarapport verkeersveiligheid fietsers van VIAS<img alt="" height="1333" src="/Kennisbank/PublishingImages/150930hasselt04.jpg" width="2000" style="BORDER&#58;0px solid;" /><p>​VIAS publiceerde begin september 2018 een nieuw <a href="https&#58;//fietsberaad.isstrak.be/wp-content/uploads/Vias_2018_Themadossier-Verkeersveiligheid-nr.-2-Fietsers.pdf"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc"></font></span></a><a href="/Kennisbank/Bijlagen/Vias_2018_Themadossier%20Verkeersveiligheid%20nr.%202%20Fietsers.pdf">themarapport ​</a>Verkeersveiligheid voor fietsers. Het rapport geeft een overzicht van de evolutie van het fietsgebruik en de effecten op&#160;de fietsveiligheid. Het gebruik van de elektrische fiets wint aan belang. Alle leeftijdsgroepen, zowel onder de 55-plussers als jongeren, fietsen meer elektrisch.​</p><p>Het rapport geeft ook aan&#160;beleidsadviseurs rekening moeten houden met een grote graad van onderregistratie van fietsongevallen. Dat is minder het geval&#160;bij ongevallen met gemotoriseerde weggebruikers. Uit internationaal onderzoek blijkt dat&#160;ongeveer 10% van de fietsongevallen door de politie wordt geregistreerd.</p><p>In België stagneert&#160;het aantal&#160;fietsongevallen, terwijl het aantal letselongevallen bij gemotoriseerde weggebruikers verder daalt. Het aandeel fietsers in het totale aantal verkeersdoden neemt toe. Die vaststelling geldt ook voor andere fietslanden zoals Nederland en Denemarken.</p><p>De meeste fietsongevallen vinden plaats in het Vlaams Gewest (85%) en op 50 km/u-wegen. In vergelijking met andere Europese landen is de mortaliteit bij fietsers in België hoger dan gemiddeld. De analyse op vlak van fietsveiligheid is dus niet gunstig, maar de totale maatschappelijke baten zijn groter. Gewonnen levensjaren door beweging overtreffen de verloren levensjaren als gevolg van verkeersongevallen of de verhoogde blootstelling aan luchtvervuiling. Breuken en letsels aan de bovenste ledematen komen het meest voor.</p><p>Maatregelen om de fietsveiligheid te vergroten, blijven dus van belang.&#160;Snelheidsmanagement in de ruimste zin is de meest cruciale hefboom. Visies zoals “Duurzaam Veilig” en “Vision Zero” bevelen aan dat de maximumsnelheid voor gemotoriseerd verkeer beperkt wordt tot 30 km/u bij gemengd verkeer. Vanaf&#160;50 km/u is een aanliggend fietspad nodig. In andere snelheidsregimes dient het fietsverkeer gescheiden te worden van het gemotoriseerd verkeer.</p>
VIAS onderzocht verwondingen bij fietsers<img alt="" src="/Kennisbank/PublishingImages/2018-09-27%20(2).png?Width=450" width="450" style="BORDER&#58;0px solid;" /><p>​​Ongevallen met fietsen en brommers vormen een groeiend aandeel binnen het totaal aantal verkeersongevallen. VIAS onderzocht het risico dat gebruikers van de fiets en de brommer lopen. Doel van het onderzoek was om het risico te objectiveren en de gevolgen van ongevallen voor deze gebruikers (d.w.z. fietsers of gemotoriseerde tweewielers) in kaart te brengen. </p><p>Voor het onderzoek kon VIAS zich baseren op gegevens van hospitalisaties van de patiënten die betrokken waren bij een verkeersongeval. De gebruikte gegevens waren afkomstig van alle Belgische ziekenhuizen en dateren van de periode tussen 2009 en 2011. Het gaat zowel over klassieke hospitalisaties – met een verblijf van minstens één nacht in het ziekenhuis - als daghospitalisaties (zonder overnachting). &#160;</p><p>Een van de eerste vaststellingen is het zeer hoge aandeel van de 'tweewielers' in de hospitalisatiecijfers, in vergelijking met hun relatief geringe deelname aan het verkeer. Fietsers en gemotoriseerde tweewielers vertegenwoordigden respectievelijk 25,6 en 11,3% van alle weggebruikers die voor een klassieke hospitalisatie werden opgenomen en van wie we vermoeden dat dit gebeurde als gevolg van een verkeersongeval.</p><p>Het onderzoek richtte zich ook op de ernst van het letsel. Bij de daghospitalisaties blijken de tweewielers ernstiger letsels te vertonen dan de andere weggebruikers. Bij de klassieke hospitalisaties is de tendens voor fietsers omgekeerd, terwijl de gemotoriseerde tweewielers qua ernst een hoger niveau vertonen, vergelijkbaar met de andere gebruikers (d.w.z. voetgangers en inzittenden van gemotoriseerde voertuigen). </p><p>Oudere fietsers blijken ernstigere gevolgen over te houden aan hun ongeval terwijl voor de gemotoriseerde tweewielers geen manifest verband vast te stellen valt tussen leeftijd en de ernst. Globaal zijn de gevolgen van de verwondingen ernstiger voor de gemotoriseerde tweewielers dan voor de fietsers. Over het algemeen hebben vrouwen ook minder ernstige verwondingen dan mannen. Die vaststelling wordt gemaakt voor alle type weggebruikers.</p><p>Wat de plaats van de verwondingen betreft, zijn de vaakst getroffen lichaamsdelen de bovenste ledematen (tussen 28% en 59% volgens het type hospitalisatie), het hoofd (23-35%) en de onderste ledematen (14-19%). Bij de gemotoriseerde tweewielers gaat het vooral om letsels aan de onderste ledematen (33-53%) en aan de bovenste ledematen (28-30%) en in mindere maar toch nog aanzienlijke mate letsels aan het hoofd (8-19%) en de borstkas (6-15%). Met de leeftijd gaan bepaalde letsels minder frequent voorkomen (schedel-trauma, hersenletsel) terwijl andere net vaker optreden (letsels aan de onderste ledematen bij fietsers). Het geslacht heeft geen invloed op de plaats van de verwondingen.</p><p>Lees het volledige rapport&#58;​<a href="/Publicaties/PublishingImages/Paginas/VIAS-onderzocht-verwondingen-bij-fietsers/Dupont_Meunier_2017_Wat_is_specifiek_voor_fietsers_en_motorfietsers_bij_de_verwondingen.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />Dupont_Meunier_2017_Wat_is_specifiek_voor_fietsers_en_motorfietsers_bij_de_verwondingen.pdf</a>.&#160;</p><p>&#160;</p>
Onderzoek naar fietsongevallen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest<img alt="" src="/Kennisbank/PublishingImages/2018-09-27%20(3).png?Width=450" width="450" style="BORDER&#58;0px solid;" /><p>Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) vroeg aan VIAS om de alle fietsongevallen in de regio grondig te bestuderen. Eerder werd al een analyse gemaakt van ongevallen op gewestwegen en onderzoek gedaan naar straten met Beperkt Eenrichtingsverkeer (BEV)​. <br><br>VIAS bracht in deze recente opdracht een update uit met de meest recente gegevens van de ongevallen. De globale evolutie van de fietsongevallen in het BHG sinds eind jaren 90, zowel op de gewestwegen als op de gemeentelijke wegen tussen 2010 en 2013, wordt weergegeven en grondig analyseerd. </p><p>De analyse werd gemaakt tegen de achtergrond van de de evolutie van het aantal fietsers in Brussel en geeft inzicht in de omstandigheden waarin de ongevallen zicht voordoen. De studie zoeklt naar een verband met de weginrichiting en sluit af met aanbevelingen om de veiligheidsproblemen op te lossen, hoofdzakelijk op het vlak van infrastructuur.</p><p>De belangrijkste lessen uit de studie zijn&#58;</p><ul><li>De toename van de ongevallen in het BHG gaat samen met een stijging van het fietsgebruik. Het risico op een ongeval met een letsel blijft ongeveer gelijk.</li><li>Bij een gelijkaardig volume aan fietsverkeer gebeuren er minder ongevallen op een fietspad in vergelijking met de rest van het netwerk.</li><li>De meest frequente ongevallen in PV's zijn conclicten aan kruispunten met tegenliggers die een dwarsstraat inrijden, het openen van portieren en enkelzijdige ongevallen. </li></ul><p>De studie stelt vast dat de systematische verbeteringen aan de infrastructuur ook terug te vinden zijn in de evolutie van de ongevallenstatistieken.</p><p>Lees de studie hier&#58;<a href="/Publicaties/PublishingImages/Paginas/Onderzoek-naar-fietsongevallen-in-het-Brussels-Hoofdstedelijk-Gewest/Vandemeulebroek_Vias_2017_Fietsongevallen_in_het_Brussels_Hoofdstedelijk_Gewest.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />Vandemeulebroek_Vias_2017_Fietsongevallen_in_het_Brussels_Hoofdstedelijk_Gewest.pdf</a></p>
Cahier nr. 4: Fietsbeleid brengt op<img alt="" height="346" src="/Kennisbank/PublishingImages/Cahier_FietsbeleidBrengtOp_bijgesneden.png" width="450" style="BORDER&#58;0px solid;" /><p>​​​​Vervoersmiddelen brengen verschillende kosten en baten met zich mee. Zo&#160;krijg je een betere gezondheid door te fietsen en veroorzaak je daartegenover luchtvervuiling door de auto te gebruiken. Het is als beleidsmaker van belang om een zicht te hebben op wat die kosten en baten van verschillende vervoerswijzen precies inhouden. Enkel zo kunnen we een antwoord geven op de volgende vraag&#58; In hoeverre betalen de verschillende transportwijzen voor de schade die ze aanrichten aan onze samenleving? Met&#160;andere woorden&#58; in welke mate brengen&#160;bepaalde transportwijzen geld op of kosten ze geld voor de maatschappij?​</p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Externe kosten en internalisatie&#58; wat is dat?</h3><p>Om goede mobiliteitsbeslissingen te nemen, zowel op individueel als op beleidsniveau, is het belangrijk om te meten in hoeverre verschillende transportwijzen hun externe kosten internaliseren.</p><ul><li><strong>​Externe kosten</strong> is de maatschappelijke schade (kost) waarmee burgers geen rekening (kunnen) houden bij hun mobiliteitsbeslissingen. Vb&#58; fileleed, milieuvervuiling ect.</li><li><strong>Internaliseren</strong> betekent het integreren van die maatschappelijke kosten in de prijs van het vervoersmiddel zodat burgers er wel rekening mee kunnen houden. Vb&#58; de impact van auto’s op het milieu doorrekenen a.d.h.v. belastingen.​<br></li></ul><p>We moeten daarbij alle vervoerswijzen in rekening nemen, namelijk autorijden, het openbaar vervoer nemen, maar ook fietsen en stappen. Ondanks die twee laatste&#160;dikwijls stiefmoederlijk behandeld worden, zijn ze erg&#160;interessante modi aangezien ze veel&#160;maatschappelijke voordelen met zich meebrengen.</p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">​​​Doel van dit cahier<br></h3><p>Met dit cahier willen we de <strong>maatschappelijke baten en kosten van fietsen</strong> verduidelijken. Dat gaan we doen door ze in verhouding te zetten met de maatschappelijke baten en kosten van de traditioneel meer onderzochte vervoerswijzen, zoals de auto of het openbaar vervoer.</p><p>Daarnaast willen we nagaan in hoeverre die maatschappelijke kosten en baten worden geïnternaliseerd in Vlaanderen, met een bijzondere aandacht voor de fiets. Op die manier hopen we ook beleidsmakers en burgers beter te informeren omtrent hun mobiliteitsbeslissingen.​</p><p>Het <a href="/Kennisbank/Bijlagen/Cahier%204%20-%20Fietsbeleid%20Brengt%20Op.pdf" target="_blank">volledige cahier​</a> vind je terug in de bijlage.</p>
'fietsDNA': wat vinden én verwachten Vlamingen van het fietsbeleid?<img alt="" src="/Kennisbank/PublishingImages/Promobeeld-FietsDNA.jpg?Width=500" width="500" style="BORDER&#58;0px solid;" /><p><strong>​​​​​​​​​​​​​</strong><strong>Fietsen maakt deel uit van het DNA van Vlaanderen.</strong> Net zoals onze kunstschilders. De Vlaming was al een fervent recreatief fietser, maar herontdekt nu ook de fiets voor dagelijkse verplaatsingen. Met '<a href="/Kennisbank/Bijlagen/FietsDNA_2018_web.pdf" target="_blank">fietsDNA</a>' maakt Fietsberaad Vlaanderen een tussentijdse balans op&#58; wat vinden Vlamingen van het fietsen in Vlaanderen? Wat zijn de grote aandachtspunten? Waarop moeten beleidsmakers de komende jaren inzetten? Hoe scoort Vlaanderen in vergelijking met andere steden en regio's, zoals de wereldfietsstad Kopenhagen of fietsgek Nederland?&#160;Fietsberaad Vlaanderen baseerde zich daarvoor op een voor Vlaanderen representatief onderzoekspanel van meer dan 1000 Vlamingen.&#160;</p><p><b>Resultaten<br></b>Eén op drie Vlamingen fietst dagelijks. 9 op 10 heeft toegang tot een fiets of deelfiets. Er zijn 2,3 fietsen per huishouden gemiddeld. Fietsen doen we vooral omdat het snel en gezond is, en milieuvriendelijk. De fiets is nog geen vanzelfsprekende keuze. De stadsfiets is het populairst (86%, waarvan 1 op 6 elektrisch), de bakfiets komt het minste voor (1 op 3 is elektrisch). Deelfietsen winnen aan populariteit, vooral in de steden. 'De Vlaming was al lang een fervent recreatief fietser, maar herontdekt de fiets nu ook voor dagelijkse verplaatsingen. Naar school, naar het werk&#58; het kan allemaal met de fiets en vaak ben je sneller dan met de wagen. Het Vlaamse investeringsbudget voor de fiets is nu opgetrokken naar recordhoogte, want we willen nog meer mensen nog vaker op de fiets', aldus <strong>Ben Weyts</strong>, Vlaams minister van Mobiliteit,&#160;</p><p><strong>Tevreden over fietssnelwegen, veel minder over fietspaden</strong><br> Gebruikers zijn zeer tevreden over fietssnelwegen&#58; de infrastructuur, de kwaliteit en de breedte zijn goed. Fietspaden daarentegen scoren veel minder goed&#58; er zijn wel voldoende fietspaden, maar het algemeen fietscomfort of de kwaliteit is ondermaats. Zowel langs gewestwegen als in de stads- en dorpskernen kan het beter, oordeelt de Vlaming.<br> Opvallend is dat ook de voordelen om het openbaar vervoer en de fiets te combineren nog onvoldoende gekend zijn of&#160;gebruikt worden. Dat heeft ook te maken met de vraag naar een betere bewaking in de fietsenstallingen aan stations, 4 op 10 Vlamingen zijn hier helemaal niet tevreden over.&#160;</p><p><strong>Vlaanderen kan fietsvriendelijker</strong>&#160;<br> De Vlaming wil veiliger en vriendelijker fietsen. 70% vindt dat de fietskwaliteit in stads- en dorpskernen moet verbeteren. <br>Dat kan door te investeren in vrijliggende fietspaden. Het draagvlak is er om dit te doen. 'Als Vlamingen moeten kiezen tussen een parkeerplaats voor een auto of een breder fietspad, dan kiest de meerderheid voor een breder fietspad. Dat is zelfs zo voor één derde van wie nooit fietst', aldus <strong>Jan Vermeulen</strong>, Voorzitter van Fietsberaad Vlaanderen. <br>Maar ook fietsroutes door wijken kunnen veiliger door minder doorgaand verkeer. 'Enkel wie er een bestemming heeft, zou daar toegelaten moeten worden. Een zone 30 is een eerste stap, maar het volstaat niet', zegt <strong>Vermeulen</strong>. Ook kruispunten kunnen veiliger voor fietsers en verkeerslichten beter afgestemd. <br>Veel werk voor de gemeenten en de Vlaamse overheid. Eerder bleek al dat slechts 42% van de fietspaden langs gewestwegen voldoen aan de normen die de Vlaamse overheid zelf opstelt. 'Veel fietsgebruik vermindert dan wel het risico op dodelijke ongevallen, maar wegbeheerders moeten ook rekening houden met ongevallen die niet in de statistieken staan; het gaat dan om ongevallen zonder tegenpartij waar de manke infrastructuur mee de oorzaak van is. De inhaalbeweging die gaande is, moet nog versneld worden', aldus <strong>Wim Dries</strong>, Voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG). 'Lokale besturen kunnen dit niet alleen, infrastructuurwerken kosten enorm veel geld en het bovenlokaal fietsnetwerk maakt gebruik van zowel gewest- als gemeentewegen. We moeten samen met de Vlaamse overheid een plan van aanpak uitwerken,' voegt <strong>Dries</strong> eraan toe. Dat bevestigt ook <strong>Vermeulen</strong>&#58; 'Steden en gemeenten die sneller vooruit willen, zouden een convenant met de Vlaamse overheid moeten kunnen sluiten. Wie lokaal meer verantwoordelijkheid wil opnemen om snel en efficiënt fietsvriendelijke infrastructuur te realiseren, zou dat moeten kunnen doen.' <br><br>Dat een investering in fietsbeleid loont, blijkt bijvoorbeeld in de stad <strong>Sint-Niklaas</strong>. Nieuwe woonwijken krijgen een prioritaire verbinding met het centrum via een fietspad, de stad voerde net zoals Gent circulatiemaatregelen in én het wachten aan verkeerslichten werd aangenamer. Maar ook kleine gemeenten kunnen het verschil maken. Zo zag de gemeente <strong>Duffel</strong> het fietsgebruik stijgen en investeerde het sterk in de aanleg van fietsstallingen, zowel aan het station als in het centrum. Door het fietsgebruik goed op te volgen kon de gemeente de Vlaamse overheid overtuigen om te investeren in een bredere brug over de Nete die de stroom aan fietsers moet&#160;opvangen.​4</p><p><strong>Brochure</strong><br>In de brochure komen niet alleen de resultaten van het eigen onderzoek komen aan bod. We ontsluiten ook cijfers uit diverse bestaande bronnen om het beeld te vervolledigen. De brochure geeft argumenten aan beleidsadviseurs en beleidsmakers. Ook elke burger zal zien dat de fiets een vanzelfsprekend deel is van onze samenleving.​&#160;Wil je graag een papieren exemplaar van de brochure? Stuur dan een mailtje naar&#160;<a href="mailto&#58;info@fietsberaad.be" target="_blank" title="brochure aanvragen">info@fietsberaad.be​</a>.</p><p><strong>Dataset</strong><br>Wil je dieper duiken in de achterliggende dataset en een beeld krijgen van&#160;de 'onverwerkte' antwoorden van het onderzoekspanel, raadpleeg dan de <a href="/Kennisbank/Bijlagen/20180612_FietsDNA_resultaten_web.pdf">Dataset fietsDNA</a> in bijlage.&#160;<br></p><p><strong>Nog enkele interessante links rond fietsdata</strong><br></p><ul><li>Cijfers van de F<a href="https&#58;//fietstelweek.be/resultaten/2015">ietsTelweek 2015 en 2016​</a><br></li><li>​<a href="https&#58;//www.gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/">Gemeente- en stadsmonitor</a><br></li><li><a href="https&#58;//mobilit.belgium.be/nl/mobiliteit/woon_werkverkeer">Federale diagnostiek</a>&#58;&#160;cijfers over verplaatsingsgedrag bij grote werkgevers (+50 werknemers)</li><li><a href="https&#58;//www.mobielvlaanderen.be/ovg/ovg05.php?a=19&amp;nav=12">OVG</a>&#58;&#160;onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen</li><li><a href="https&#58;//www.vias.be/">Vias ​</a>(vroegere BIVV)&#58; diverse verkeersveiligheidsstatistieken</li></ul>
Lees het nieuwe nummer van ons magazine Sterk Fietsbeleid (juni 2018)<img alt="" height="318" src="/Kennisbank/PublishingImages/Coverfoto.jpg" width="450" style="BORDER&#58;0px solid;" /><p>​​​Het vijfde nummer van ons magazine Sterk Fietsbeleid is uit, met o.a.&#58;</p><ul><li>Een fietsportret van Marina De Bie, schepen van Mobiliteit in Mechelen;<br></li><li>een interview met Lies Jans, Franky de Block en Jan Vermeulen over het belang van de fiets in mobiliteitsbeleid;<br></li><li>kennisbankartikels over blad- en sneeuwruiming van fietspaden​ in Deinze,&#160;de&#160;vernieuwde stationsomgeving met focus op de fiets in Duffel en het lobbenstadmodel in Sint-Niklaas;<br></li><li>Fix the Mix! Al fietsend leren over gemengd verkeer in Eindhoven;<br></li><li>een interview met Koen Kennis en Fillip Watteeuw over het nieuwe vergunningskader voor de slimme deelfiets;<br></li><li>verschillende realisaties in het kader van het charter 'Sterk Fietsbeleid';<br></li><li>​een nieuwe editie van 'de Fietsmaat'.<br></li></ul><p>Veel leesplezier!​</p><p>​<br></p>
Memorandum fietsbeleid<img alt="" src="/Kennisbank/PublishingImages/180420eindhoven47.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" /><p style="padding&#58;0px;font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, helvetica, arial, sans-serif;font-size&#58;0.875rem;text-rendering&#58;optimizelegibility;box-sizing&#58;border-box;color&#58;#4d4d4d;background-color&#58;#f7fafb;">​​De afgelopen jaren kwam het fietsbeleid in steden en gemeenten nadrukkelijker op het voorplan. Vandaag is Vlaanderen de derde fietsregio in Europa, na Nederland en Denemarken.</p><p style="padding&#58;0px;font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, helvetica, arial, sans-serif;font-size&#58;0.875rem;text-rendering&#58;optimizelegibility;box-sizing&#58;border-box;color&#58;#4d4d4d;background-color&#58;#f7fafb;">Ongeveer&#160;16% van de afstanden onder de 5 km gebeurt vandaag&#160;met de fiets. Fietsbeleid is geen doel op zich, wel een middel om te werken aan leefkwaliteit en bereikbaarheid van&#160;steden en gemeenten, om klimaatdoelstellingen te halen én om meer gezonde en bewegende burgers te verkrijgen. De fiets is de mobiliteitsoplossing, met een grote return on investment. Het fietsgebruik&#160;moet daarom meer&#160;beleidsaandacht krijgen, zodat meer kinderen en volwassenen vaker en veiliger de fiets nemen. Dat is goed voor iedereen.</p><p style="padding&#58;0px;font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, helvetica, arial, sans-serif;font-size&#58;0.875rem;text-rendering&#58;optimizelegibility;box-sizing&#58;border-box;color&#58;#4d4d4d;background-color&#58;#f7fafb;">Fietsberaad Vlaanderen,<span style="box-sizing&#58;border-box;">&#160;stelt in het kader van de lokale (2018) en Vlaamse verkiezingen (2019) drie werven voor om de groei van het fietsverkeer verder te&#160;o</span>ndersteunen, aangevuld&#160;met concrete beleidsvoorstellen.</p><p style="padding&#58;0px;font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, helvetica, arial, sans-serif;font-size&#58;0.875rem;text-rendering&#58;optimizelegibility;box-sizing&#58;border-box;color&#58;#4d4d4d;background-color&#58;#f7fafb;text-decoration-line&#58;underline;"><strong style="line-height&#58;inherit;box-sizing&#58;border-box;">​1.&#160;Creëren van nabijheid en bereikbaarheid</strong></p><p style="padding&#58;0px;font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, helvetica, arial, sans-serif;font-size&#58;0.875rem;text-rendering&#58;optimizelegibility;box-sizing&#58;border-box;color&#58;#4d4d4d;background-color&#58;#f7fafb;">Plaats belangrijke diensten, zoals scholen, ziekenhuizen, winkels nabij of in de kern van een stad/gemeente. Door in te zetten op nabijheid, komt er ook ruimte vrij voor extra fietsinfrastructuur. Een aantrekkelijke kern zal bijgevolg meer doen fietsen en vraagt minder om de auto. De groei van fietsverkeer kan enkel opgevangen worden door de bestaande ruimtes te herverdelen. Zet in op deelfietssystemen bij de stations en hoofdhaltes, zodat iedereen gemakkelijk op zijn/haar bestemming geraakt.</p><p style="padding&#58;0px;font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, helvetica, arial, sans-serif;font-size&#58;0.875rem;text-rendering&#58;optimizelegibility;box-sizing&#58;border-box;color&#58;#4d4d4d;background-color&#58;#f7fafb;text-decoration-line&#58;underline;"><strong style="line-height&#58;inherit;box-sizing&#58;border-box;">2.&#160;Veilige fietsinfrastructuur</strong></p><p style="padding&#58;0px;font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, helvetica, arial, sans-serif;font-size&#58;0.875rem;text-rendering&#58;optimizelegibility;box-sizing&#58;border-box;color&#58;#4d4d4d;background-color&#58;#f7fafb;">Steeds meer Vlamingen voelen zich als fietser onveilig in het verkeer. Knelpunten voor fietsverkeer vragen om een duidelijke aanpak&#58; beperk het verschil in massa, snelheid en richting. Evalueer genomen maatregelen en verfijn ze. Zorg voor comfortabele fietsenroutes in én naar het centrum, samen met een snelheids- en parkeerbeleid voor de automobilisten.</p><p style="padding&#58;0px;font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, helvetica, arial, sans-serif;font-size&#58;0.875rem;text-rendering&#58;optimizelegibility;box-sizing&#58;border-box;color&#58;#4d4d4d;background-color&#58;#f7fafb;text-decoration-line&#58;underline;"><strong style="line-height&#58;inherit;box-sizing&#58;border-box;">3.&#160;Ruimte voor fietsparkeren</strong></p><p style="padding&#58;0px;font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, helvetica, arial, sans-serif;font-size&#58;0.875rem;text-rendering&#58;optimizelegibility;box-sizing&#58;border-box;color&#58;#4d4d4d;background-color&#58;#f7fafb;">Creëer meer fietsparkeervoorzieningen in het centrum, vooral aan het begin en het einde van een fietsroute. Ontwikkel normen die gehanteerd worden bij bouwprojecten. Duurdere fietsen vragen om betere stallingen, eventueel tegen een kleine kost.</p><p style="padding&#58;0px;font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, helvetica, arial, sans-serif;font-size&#58;0.875rem;text-rendering&#58;optimizelegibility;box-sizing&#58;border-box;color&#58;#4d4d4d;background-color&#58;#f7fafb;">Verder denkt Fietsberaad Vlaanderen ook nog aan het (verder) ontwikkelen van cargofietsen en deelfietsystemen. De fiets als middel dus en niet als doel op zich. Met de overheid als sterke voorbeeldrol.&#160;</p><p style="padding&#58;0px;font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, helvetica, arial, sans-serif;font-size&#58;0.875rem;text-rendering&#58;optimizelegibility;box-sizing&#58;border-box;color&#58;#4d4d4d;background-color&#58;#f7fafb;"><strong style="line-height&#58;inherit;box-sizing&#58;border-box;"><em style="line-height&#58;inherit;box-sizing&#58;border-box;">Je leest hier het volledige&#160;<a href="/Kennisbank/Bijlagen/Fietsberaad_Memorandum.pdf" style="line-height&#58;inherit;box-sizing&#58;border-box;">memorandum​</a>​​</em></strong><strong style="line-height&#58;inherit;box-sizing&#58;border-box;"><em style="line-height&#58;inherit;box-sizing&#58;border-box;">.&#160;</em></strong><em style="line-height&#58;inherit;box-sizing&#58;border-box;font-family&#58;inherit;font-size&#58;0.875rem;"><em style="line-height&#58;inherit;box-sizing&#58;border-box;">In janua​</em><em style="line-height&#58;inherit;box-sizing&#58;border-box;"></em><em style="line-height&#58;inherit;box-sizing&#58;border-box;">r</em>i 2019 zal Fietsberaad Vlaanderen aan steden en gemeenten vragen om&#160;het&#160;</em><a href="/nieuws/Paginas/Charter_SterkFietsbeleid.aspx" style="line-height&#58;inherit;box-sizing&#58;border-box;font-family&#58;inherit;font-size&#58;0.875rem;"><em style="line-height&#58;inherit;box-sizing&#58;border-box;">Charter Sterk Fietsbeleid</em></a><em style="line-height&#58;inherit;box-sizing&#58;border-box;font-family&#58;inherit;font-size&#58;0.875rem;">&#160;te vernieuwen voor de bestuursperiode 2019-2024!</em></p>
Lees het december-nummer van ons magazine Sterk Fietsbeleid<img alt="" src="/Kennisbank/Bijlagen/afbeeldingen/Cover_FB%20dec%202017_450-300.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" /><div aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_EditModePanelHeaderDisplay_ctl04_label" style="box-sizing&#58;border-box;margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#4d4d4d;font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, helvetica, arial, sans-serif;font-size&#58;16px;background-color&#58;#f7fafb;display&#58;inline;"><span style="font-family&#58;inherit;font-size&#58;0.875rem;">​​​Het vierde&#160;nummer van ons magazine is uit. Met o.a.</span><ul style="box-sizing&#58;border-box;margin&#58;0px 0px 1.25rem 1.1rem;padding&#58;0px;font-size&#58;0.875rem;line-height&#58;1.6;list-style-position&#58;outside;font-family&#58;inherit;"><li style="box-sizing&#58;border-box;margin&#58;0px;padding&#58;0px;">een fietsportret van&#160;Steven Matheï, burgemeester van Peer</li><li style="box-sizing&#58;border-box;margin&#58;0px;padding&#58;0px;">interview met Gil Penalosa, oprichter van 8 80 Cities over 'leren leven in levendige steden'</li><li style="box-sizing&#58;border-box;margin&#58;0px;padding&#58;0px;">kennisbankartikels&#160;over 'rechtdoor en rechtsaf door rood in Frankrijk' en 'nieuwe fietsoversteekmarkeringen op kruispunten'</li><li style="box-sizing&#58;border-box;margin&#58;0px;padding&#58;0px;">toekomstbeeld fietsparkeren aan mobiliteitsknooppunten</li><li style="box-sizing&#58;border-box;margin&#58;0px;padding&#58;0px;">fietsen in gemengd verkeer</li><li style="box-sizing&#58;border-box;margin&#58;0px;padding&#58;0px;">rekenhof houdt het BFF onder de loep</li><li style="box-sizing&#58;border-box;margin&#58;0px;padding&#58;0px;">duurzame ontwikkelingsdoelstellingen&#58; fietsers leveren een indrukwekkende bijdrage aan de SDG's</li><li style="box-sizing&#58;border-box;margin&#58;0px;padding&#58;0px;">een nieuwe editie van de fietsmaat</li></ul><p style="box-sizing&#58;border-box;margin-bottom&#58;1.25rem;padding&#58;0px;font-family&#58;inherit;font-size&#58;0.875rem;text-rendering&#58;optimizelegibility;">Veel leesplezier.​</p></div>
Fietsparkeren aan mobiliteitsknooppunten<img alt="" src="/Kennisbank/Bijlagen/afbeeldingen/FietsparkerenMobKnooppunten.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" />​​​​Fietsen is één ding, je fiets veilig en comfortabel achterlaten en stallen een ander. Samen met de groei van het fietsverkeer in Vlaanderen neemt ook de stallingsbehoefte voor fietsen toe. Fietsers willen hun fiets met een gerust hart kunnen achterlaten en onbeschadigd terug aantreffen. Jaarlijks worden 35.000 aangiftes van&#160; fietsdiefstallen gedaan. Goede én veilige stallingsfaciliteiten kunnen helpen om de angst&#160; de fiets te verliezen bij mensen weg te nemen. Met de toenemende vraag naar fietsparkeervoorzieningen, is het voor stallingsuitbaters ook een uitdaging om de capaciteit op peil te houden en nieuwe beheersstrategieën te ontwikkelen.<div><br></div><div><strong>Daarom lanceerde Fietsberaad Vlaanderen het onderzoek “Fietsparkeren aan mobiliteitsknooppunten”</strong>. Samen met steden en gemeenten, de Vlaamse overheid, de vervoersaanbieders (NMBS, De Lijn) en de Fietsersbond ging Fietsberaad Vlaanderen na welke fietsparkeerbehoeften er zijn aan de verschillenden knooppunten, wat fietsende klanten van de trein, tram of bus standaard zouden mogen verwachten en hoe het fietsparkeren efficiënt en kostenbewust kan evolueren.&#160;</div><div>Tijdens het onderzoekstraject kwam de problematiek van fietsparkeren rond knooppunten op een erg ruime manier aan bod. Het traject focuste op het ontwerp, het beheer en de organisatie, de capaciteit en nieuwe technologische ontwikkelingen of mogelijkheden binnen het fietsparkeren zelf. De problematiek van weesfietsen – die weliswaar sterk verbonden is met het fietsparkeren aan knooppunten – is minder uitgewerkt en verdient in de toekomst verder onderzoek. We hebben ervoor gekozen om te beginnen aan de basis&#58; kwaliteitsvolle en diefstalveilige parkeerplekken voor fietsen.&#160;</div><div><strong><br></strong></div><div><strong>Het eindresultaat van het onderzoek bestaat uit drie delen&#58; (1) VISIE, (2) AAN DE SLAG en (3) TOOLS en kan je in bijlage terug vinden.</strong></div><div><strong></strong>Deel één, VISIE, inventariseert eerst de huidige manier van werken en de behoeften van fietsers. Vervolgens geeft het aan hoe een nieuwe visie op fietsparkeren aan knooppunten aan de behoeften van fietsers kunnen tegemoetkomen én waarmee vervoersaanbieders hun reizigers beter zouden kunnen bedienen. Vanuit deze visie maken we ook de vertaalslag naar concrete typologieën van stallingen op het terrein.&#160;</div><div>Het tweede deel, AAN DE SLAG, focust op de toepassing van de verschillende stallingstypologieën door steden en gemeenten en vervoersaanbieders of knooppuntontwerpers.&#160;</div><div>Het laatste&#160;deel TOOLS reikt een aantal concrete instrumenten en schema’s aan waarmee je aan de slag kan.</div><div><br></div><div>Hieronder enkele linken naar&#160;<strong>Interessante basisdocumenten</strong></div><div><ul><li><strong><a href="http&#58;//www.fietsberaad.nl/?repository=Fietsberaadpublicatie+25+Kwaliteitsnormen+fietsparkeervoorzieningen+BTM-haltes">CROW (2013), Kwaliteitsnorm en fietsparkeervoorzieningen BTM-haltes, Fietsberaadpublicatie 25​</a><br></strong>Deze NL-publicatie definieert kwaliteitsnormen voor fietsparkeervoorzieningen bij bus, tram- en metrohalte</li><li><strong><a href="http&#58;//www.fietsberaad.nl/index.cfm?section=kennisbank&amp;lang=nl&amp;kennisbankPage=OV-natransport+en+ParkBike&amp;mode=detail&amp;repository=P+en+Fiets+Snel+en+slim+in+de+stad">CROW-KpVV (2016),&#160; P+Fiets - Snel en slim in de stad</a><br></strong>De publicatie gaat in op de randvoorwaarden die van belang zijn om tot een succesvolle P+R-voorziening te komen. Er zijn drie kenmerken van invloed op de vraag voor welke gemeente en voor welke bestemming binnen de gemeente P+Fiets kansrijk is.​</li><li><strong><a href="https&#58;//www.crow.nl/vakgebieden/verkeer-en-vervoer/bibliotheek/kennisdocumenten/buitenmodelfietsen-in-stationsstallingen">CROW-fietsberaad (2016), buitenmodelfietsen in stationsstallingen, verkenning en oplossingen, Fietsberaadpublicatie 29</a></strong>.<br>Signalen over problemen met afwijkende fietsen in stationsstallingen waren voor NS en ProRail aanleiding om samen met CROW-Fietsberaad een onderzoek te starten naar de zogenaamde 'buitenmodelfietsen'. Het is de eerste stap in de ontwikkeling van nieuwe beheerstrategieën. De publicatie bestaat globaal uit twee delen. In het eerste deel staat een&#160;analyse van&#160;de feiten en cijfers. In het tweede deel worden oplossingsrichtingen geschetst.</li><li><strong><a href="http&#58;//www.bruxellesmobilite.irisnet.be/static/attachments/partners/na/248/VM%207%20-fietsvoorzieningen-web_.pdf">Fietserbond en Gracq (2013) Fietsparkeervoorzieningen. Aanbevelingen voor het fietsenstallingsbeleid. Fietsvademecum Brussel Hoofdstedelijk Gewest.</a><br></strong>Het fietsvademecum van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt&#160; technische ondersteuning voor de verbetering van fietsvoorzieningen.&#160; Het vademecum moet ontwerpers, architecten, besturen én burgers helpen bij de inrichting van een optimale fietsenstalling, zowel in de openbare ruimte, binnenshuis en in semi-publieke plaatsen, zowel voor grote stallingen als kleine.<br></li><li><strong></strong><a href="http&#58;//www.fietsberaad.nl/?lang=nl&amp;repository=Fietsparkeren+bij+stations"><strong>Geerdink m., Schooleman, R. ea, (2010), Fietsparkeren bij stations, oplossingsrichtingen voor een systeemsprong, Bureau Berenschot.</strong></a><br>NS, ProRail en Stedenbaan hebben samen met het ministerie van Verkeer en Waterstaat(VenW) in 2010 aan studbureau Berenschot gevraagd de problemen omtrent het fietsparkeren bij stations vanuit diverse invalshoeken te onderzoeken en te komen met vernieuwende oplossingsrichtingen, op financieel-organisatorisch vlak. De analyse in dit rapport en de oplossingsrichtingen die geschetst worden, zijn uitdrukkelijk bedoeld als input voor het gesprek met actoren die dagelijks met de problematiek geconfronteerd worden.<br></li><li><strong><a href="http&#58;//www.fietsberaad.nl/?repository=Menukaart+Fietsenstallingen+bij+stations">Prorail (2013), Fietsenstallingen bij stations, Menu, Ruimte voor de Fiets, versie 0.1</a><br></strong>Met deze menukaart geeft ProRail een overzicht van de diverse oplossingen die de afgelopen jaren zijn ontstaan voor het fietsparkeren bij stations in Nederland en de concrete toepasbaarheid ervan binnen de gemeenten. Op de website van fietsberaad is recent&#160; een geactualiseerde kostentabel opgenomen<br></li><li><strong><a href="http&#58;//www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&amp;repository=Ontwerpvoorschrift+bouw+en+ombouw+fietsenstallingen+bij+stations" target="_blank">Prorail (2013), Ontwerpvoorschrift bouw en ombouw fietsenstallingen bij stations</a><br></strong>De focus van dit&#160;Ontwerpvoorschrift ligt op een functionele omschrijving van de eisen en wensen ten&#160;aanzien van​&#160;fietsenstallingen bij stations. Doel is om enerzijds ontwerpers meer ruimte te geven voor creatieve, locatie specifieke oplossingen en anderzijds een herkenbaar beeld naar de gebruikers te bewaren.<br></li><li><strong><a href="http&#58;//www.raildeliverygroup.com/files/Publications/2016-04_cycle_rail_toolkit_2.pdf" target="_blank">Rail Delivery group (2016), Cycle-rail toolkit 2​</a><br></strong>Zeer uitgebreide toolkit voor alles wat te maken heeft met combinatie fiets-trein vertrekkende van de behoeften van de klant&#58; van inrichting van de stallingen, fietsparkeer- en beheerssytemen, fietsdienstverlening, communicatie, handhaving, partnerships, monitoring etc.<br></li><li><strong><a href="/Kennisbank/Bijlagen/Werkwijze%20Fiets%202016.docx">Pro rail&#58; Werkwijze Fiets 2016​</a><br></strong>Een interne nota van Pro rail waarin opgesomd wordt wat er precies moet geteld worden per stalling en per station.</li><li><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0"><strong><a href="/Kennisbank/Bijlagen/Kopie%20van%20Invulprofiel%20nulmeting.xls">Pro&#160;rail&#58; Kopie invulprofiel nulmeting</a>​</strong></span><br>De structuur van de database waarin Pro rail systematisch de resultaten van de tellingen invoert en bijhoudt.​​</li><li><strong><a href="/Kennisbank/Bijlagen/Concept_Telformulier_Buitenmodelfietsen.docx">Pro rail Concept_Telformulier_buitenmodelfietsen​</a>​<br></strong>Een leeg telformulier opgesteld door CROW Fietsberaad om het aantal en de verschillende types van buitenmodelfietsen te tellen in stallingen.​</li><li><strong><a href="http&#58;//www.mobielvlaanderen.be/pdf/vademecum/hfdst4.pdf" target="_blank">Vademecum fietsvoorzieningen, hoofdstuk 4</a></strong><strong>&#160;</strong><br></li><li><strong></strong><a href="http&#58;//www.toegankelijkejeugdlokalen.be/sites/default/files/stallingswijzer.pdf" target="_blank"><strong>Vast Secretariaat voor preventiebeleid&#160; (2001), De Stallingswijzer</strong></a>​</li></ul><br></div><div><br>​</div>
Cahier nr. 3 elektrische fietsen<img alt="" src="/Kennisbank/PublishingImages/cahiere-bike.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" /><p>​​​​​Van de ruim 450.000 verkochte fietsen in België in 2015, was een op drie een elektrische fiets. </p><p>De e-bike heeft duidelijk veel potentieel. Door het toevoegen van de hulpmotor heeft de&#160;fiets tal van nieuwe mogelijkheden gekregen. De elektrische fiets kan ook&#160;verandering op gang brengen op het vlak van mobiliteit. </p><p>In het ​Cahier Elektrische fietsen gaan we op zoek naar de redenen van die goede verkoopcijfers en de positieve en negatieve effecten van de opmars van elektrische fietsen.​<br>​​</p>